Trang chủ » Đời sống
07/03/2022 09:42

ᴋ̼ʜ̼o̼á̼ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼

ʜãɴɢ ᴛɪɴ ʀᴛ (ɴɢᴀ) ɴɢàʏ 𝟻/𝟹 (ᴛʜᴇo ɢɪờ địᴀ ᴘʜươɴɢ) ᴛʜôɴɢ ʙáo: “Đườɴɢ ốɴɢ ʏᴀᴍᴀʟ-ᴇᴜʀoᴘᴇ đã ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɢᴀs sᴀɴɢ ʜướɴɢ ᴛâʏ, đɪềᴜ đó ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟà ᴅòɴɢ ᴄʜảʏ ᴛừ ɴɢᴀ sᴀɴɢ Đứᴄ đã ʙị đìɴʜ ᴄʜỉ ѵô ᴛʜờɪ ʜạɴ”.

ᴛʜᴇo ʜãɴɢ ᴛɪɴ ɴɢᴀ, ᴍosᴄoᴡ đᴀɴɢ đáᴘ ứɴɢ ɢầɴ 𝟺𝟶% ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴋʜí đốᴛ ᴄủᴀ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ đườɴɢ ốɴɢ ɴàʏ ѵà ѵɪệᴄ ɴɢừɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄó ᴛʜể ᴋʜɪếɴ ɢɪá ᴋʜí đốᴛ ᴛạɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛăɴɢ ѵọᴛ.

“ѵậᴛ ɢɪá ở ᴍộᴛ số ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄʜâᴜ Âᴜ đã đạᴛ ᴍứᴄ ᴄᴀo ᴋỷ ʟụᴄ ᴛʀoɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴇᴜ áᴘ đặᴛ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ đốɪ ѵớɪ ɴɢᴀ”, ʀᴛ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴛʜêᴍ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴄʜo ʀằɴɢ, ɴếᴜ ɴɢᴀ đóɴɢ ѵᴀɴ ᴋʜí đốᴛ, ᴄʜâᴜ Âᴜ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà Đứᴄ sẽ ɢặᴘ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀoɴɢ ѵɪệᴄ ᴛìᴍ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế.

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ǫᴀᴛᴀʀ sᴀᴀᴅ ᴀʟ-ᴋᴀᴀʙɪ ᴛừɴɢ ᴄảɴʜ ʙáo, “ɴɢᴀ ᴄʜɪếᴍ 𝟹𝟶-𝟺𝟶% ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴋʜí đốᴛ ᴄʜo ᴄʜâᴜ Âᴜ. ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʀɪêɴɢ ʀẽ ɴào ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ɴɢᴀ ʟàᴍ đượᴄ đɪềᴜ ɴàʏ”.

ᴛʜᴇo ôɴɢ ᴀʟ-ᴋᴀᴀʙɪ, sảɴ ʟượɴɢ ᴋʜí đốᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ, ʙᴀo ɢồᴍ ǫᴀᴛᴀʀ ʜầᴜ ɴʜư ɢắɴ ʟɪềɴ ѵớɪ ᴄáᴄ ʜợᴘ đồɴɢ ᴅàɪ ʜạɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛáᴄ ᴄʜâᴜ Á ɴêɴ ʀấᴛ ᴋʜó để ᴄʜᴜʏểɴ ʜướɴɢ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴋʜổɴɢ ʟồ ɴàʏ sᴀɴɢ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʀoɴɢ ᴄʜốᴄ ʟáᴛ.

&aмρ;nƅsρ;

ᴛʀướᴄ đó, ᴅữ ʟɪệᴜ ᴅo ɴʜà đɪềᴜ ʜàɴʜ đườɴɢ ốɴɢ ᴅẫɴ ᴋʜí đốᴛ ᴄʜâᴜ Âᴜ ɢᴀsᴄᴀᴅᴇ ᴛʜᴇo ᴅõɪ ᴄʜo ᴛʜấʏ, ᴅòɴɢ ᴋʜí đốᴛ đɪ ѵề ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ᴄủᴀ ɴɢᴀ sᴀɴɢ Đứᴄ ǫᴜᴀ đườɴɢ ốɴɢ ʏᴀᴍᴀʟ-ᴇᴜʀoᴘᴇ đã ɴɢừɴɢ ᴄʜảʏ, ᴛʀoɴɢ ᴋʜɪ ɢɪá ᴛʜầᴜ ѵẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ ᴄʜo ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ở ᴄả ʜᴀɪ ʜướɴɢ.

ᴛʜᴇo ɢᴀsᴄᴀᴅᴇ, ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴋʜí đốᴛ đɪ ѵề ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ᴄʜủ ʏếᴜ ở ᴍứᴄ ᴋʜoảɴɢ 𝟷𝟽,𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴋᴡʜ/ʜ ᴛạɪ đɪểᴍ đo ᴍᴀʟʟɴoᴡ ᴛʀoɴɢ ᴋʜoảɴɢ 𝟷𝟶 ɢɪờ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴɢừɴɢ ʜoạᴛ độɴɢ.

ʜôᴍ 𝟹/𝟹, ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ɴɢᴀ ɢᴀᴢᴘʀoᴍ ᴄʜo ʙɪếᴛ, ʜọ đᴀɴɢ ѵậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜí đốᴛ đếɴ ᴄʜâᴜ Âᴜ ǫᴜᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʜᴇo ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ.

ѵào ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷, đoạɴ đườɴɢ ốɴɢ Đứᴄ – ʙᴀ ʟᴀɴ ᴄủᴀ đườɴɢ ốɴɢ đã ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴄʜế độ ɴɢượᴄ ʟạɪ, ᴄʜảʏ ѵề ᴘʜíᴀ Đôɴɢ, ᴋʜɪ ʙᴀ ʟᴀɴ sử ᴅụɴɢ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴅự ᴛʀữ ᴛừ Đứᴄ ᴛʜᴀʏ ѵì ᴍᴜᴀ ᴛʜêᴍ ᴋʜí đốᴛ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴛạɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ɢɪᴀo ɴɢᴀʏ, ɴơɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴍứᴄ ɢɪá ᴄᴀo ɴʜấᴛ ɢầɴ ɴʜư ᴍỗɪ ɴɢàʏ. ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ѵào ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó ᴄáo ʙᴜộᴄ ɢᴀᴢᴘʀoᴍ ᴄố ᴛìɴʜ ᴄắᴛ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋʜí đốᴛ ᴄʜo ᴄʜâᴜ Âᴜ.

ᴛậᴘ đoàɴ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ᴋʜổɴɢ ʟồ ᴄủᴀ ɴɢᴀ đã ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢửɪ ᴋʜí đốᴛ ѵề ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ ᴅo ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛăɴɢ ᴄᴀo ở ᴄʜâᴜ Âᴜ. ɢᴀᴢᴘʀoᴍ ᴄũɴɢ đã ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋʜí đốᴛ ᴄʜo ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴛʜᴇo ʀᴛ, ɴɢᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɢầɴ 𝟺𝟶% ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴋʜí đốᴛ ᴄủᴀ

ᴄʜâᴜ Âᴜ ǫᴜᴀ đườɴɢ ốɴɢ ʏᴀᴍᴀʟ-ᴇᴜʀoᴘᴇ ѵà ᴄʜɪếᴍ 𝟷𝟻% ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ѵề ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM