Trang chủ » Đời sống
07/03/2022 16:04

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼L̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼–̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼,̼ ̼B̼T̼S̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

Le nhap kim quan Dai lao Hoa thuong Thich Pho Tue anh 3

̼D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼
̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼;̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼;̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼0̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

 

Le nhap kim quan Dai lao Hoa thuong Thich Pho Tue anh 1

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼–̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼;̼ ̼U̼ỷ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼4̼/̼1̼9̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Le nhap kim quan Dai lao Hoa thuong Thich Pho Tue anh 2
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼;̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼.̼

Le nhap kim quan Dai lao Hoa thuong Thich Pho Tue anh 4

̼C̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ì̼;̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼;̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼.̼

Le nhap kim quan Dai lao Hoa thuong Thich Pho Tue anh 6
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼,̼ ̼ấ̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ụ̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼”̼.̼
̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

 

Le nhap kim quan Dai lao Hoa thuong Thich Pho Tue anh 9

̼D̼o̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼3̼h̼2̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼,̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼:̼ ̼1̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼–̼ ̼H̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼:̼ ̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼L̼e̼ ̼n̼h̼a̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼D̼a̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼c̼h̼ ̼P̼h̼o̼ ̼T̼u̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼1̼
̼L̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼ ̼v̼à̼ ̼1̼8̼/̼9̼ ̼Â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼.̼

̼P̼S̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼-̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼
̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ụ̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼x̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼

̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼r̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼(̼Đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼h̼2̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼1̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM