Trang chủ » Đời sống
08/03/2022 20:01

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Â̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼ứ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼,̼3̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼í̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ừ̼ ̼đ̼ừ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼2̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ô̼ ̼x̼y̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼s̼ặ̼c̼ ̼ố̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼í̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼H̼e̼a̼t̼h̼l̼i̼n̼e̼)̼

̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼.̼3̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼5̼.̼3̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼2̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼.̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ô̼ ̼x̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼.̼3̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM