Trang chủ » Đời sống
09/03/2022 09:38

N̼S̼Ư̼T̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼N̼S̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Ố̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼, ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼S̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼Á̼ ̼Ơ̼I̼ ̼.̼.̼.̼ ̼T̼Ì̼M̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼V̼À̼ ̼D̼Ì̼ ̼9̼.̼.̼.̼

̼C̼H̼Ị̼ ̼E̼ ̼G̼Ặ̼P̼ ̼N̼H̼A̼U̼ ̼N̼H̼A̼ ̼M̼Á̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼ô̼-̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼N̼G̼Ọ̼C̼ ̼Đ̼Á̼N̼G̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼c̼ ̼C̼ô̼ ̼Đ̼Á̼N̼G̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼c̼e̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼ơ̼i̼

̼C̼ô̼ ̼ơ̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼s̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼h̼o̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼A̼M̼ ̼M̼Ô̼ ̼A̼ ̼D̼I̼ ̼Đ̼À̼ ̼P̼H̼Ậ̼T̼”̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼“̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼s̼ư̼t̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼.̼

̼V̼ầ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼C̼h̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼o̼è̼”̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼”̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼X̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼H̼á̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM