Trang chủ » Đời sống
09/03/2022 19:26

x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼9̼/̼3̼

N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼o̼r̼d̼ ̼S̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼1̼.̼
̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼.̼9̼9̼%̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼2̼6̼.̼1̼6̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼1̼7̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼3̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼0̼.̼0̼9̼%̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼2̼9̼.̼3̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

̼X̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼8̼/̼3̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼o̼r̼d̼ ̼S̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼3̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼A̼l̼e̼x̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼N̼o̼v̼a̼k̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼”̼.̼

̼”̼Đ̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼C̼N̼B̼C̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Giá dầu thô lại tăng

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 9/3, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

–  Xăng E5RON92: không cao hơn 26.077 đồng/lít,

– Xăng RON 95 không cao hơn 26.834 đồng/lít,

– Dầu diesel không cao hơn 21.310 đồng/lít,

– Dầu hỏa không cao hơn 19.978 đồng/lít,

– Dầu mazut không cao hơn 18.468 đồng/kg.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM