Trang chủ » Đời sống
09/03/2022 19:30

T̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲i̲

T̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼

T̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼…̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼a̼l̼ ̼S̼a̼r̼p̼a̼ ̼Y̼o̼g̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼a̼l̼ ̼S̼a̼r̼p̼a̼ ̼Y̼o̼g̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼ỏ̼a̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼M̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼7̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼x̼u̼i̼.̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼3̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼R̼a̼h̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼A̼b̼h̼i̼g̼y̼a̼ ̼A̼n̼a̼n̼d̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ã̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼-̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼…̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM