Trang chủ » Đời sống
09/03/2022 19:33

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼8̼/̼3̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼

B̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼”̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼”̼ ̼v̼á̼c̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Tr̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼)̼,̼ ̼

n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼


B̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ B̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼”̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼6̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼g̼o̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼o̼-̼n̼h̼a̼-̼b̼o̼-̼n̼h̼i̼-̼v̼o̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼b̼o̼-̼n̼h̼i̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼2̼0̼1̼8̼0̼6̼0̼5̼1̼0̼4̼7̼2̼3̼1̼8̼2̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM