Trang chủ » Đời sống
09/03/2022 20:49

Đ̶à̶n̶ ̶B̶à̶ ̶X̶̶̼ả̶̶̼o̶̶̼ ̶̶̼Q̶̶̼u̶̶̼y̶̶̼ệ̶̶̼t̶̶̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼8̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼k̼é̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼”̼5̼ ̼x̼ị̼c̼h̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼

̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼h̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ả̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼h̼

̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ả̼ ̼r̼ắ̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ L̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼

̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ủ̼m̼ ̼t̼ỉ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼i̼

̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.

̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼.̼.̼ – ̼E̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼

̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼?̼ – V̼â̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼

̼H̼?̼- ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼-̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼?̼ – ̼V̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼-̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼?̼ – ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼

̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼

̼đ̼ứ̼a̼.̼ ̼-̼ ̼L̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỉ̼!̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼à̼?̼ – C̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ạ̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼.̼.̼.̼ ̼o̼ẳ̼n̼ ̼t̼à̼ ̼r̼o̼ằ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼

̼b̼a̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼8̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼

̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ố̼

̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼

̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼h̼:̼ ̼”̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼”̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼

̼c̼á̼i̼ ̼”̼t̼à̼i̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼8̼1̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼”̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼r̼ỏ̼ ̼d̼ã̼i̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼y̼ê̼u̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼

̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ C̼à̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼

̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼.̼

̼”̼R̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ó̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼b̼ẫ̼y̼

̼V̼ì̼ ̼”̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼g̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼h̼ộ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼

̼đ̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼”̼m̼ũ̼ ̼n̼ỉ̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼a̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼

̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ô̼n̼.̼.̼.̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼Ả̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼:̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ế̼m̼”̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼

̼m̼á̼u̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼m̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼k̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼

̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ở̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼e̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼u̼d̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼

̼d̼ữ̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼o̼m̼ ̼s̼ò̼m̼:̼ ̼-̼ ̼A̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼

̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼.̼

̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼-̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼o̼ ̼r̼ú̼m̼

̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼t̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼à̼n̼ ̼”̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼”̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼

̼m̼ó̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ú̼m̼.̼.̼.̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼ ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼

̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼.̼

̼D̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼”̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼

̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼ả̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼

̼l̼ể̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼

̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼h̼.̼

̼V̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼m̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼c̼ư̼a̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼

̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ẫ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼:̼ ̼”̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼”̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼

̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼B̼T̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼

̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM