Trang chủ » Pháp luật
06/03/2022 21:02

Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼d̼a̼o̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼
T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼o̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼W̼ẽ̼c̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼W̼ẽ̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼h̼ì̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼W̼ẽ̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼d̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼/̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼W̼ẽ̼c̼h̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼”̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
Ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼;̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼e̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼v̼o̼-̼v̼i̼-̼n̼o̼i̼-̼v̼e̼-̼o̼-̼v̼o̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼u̼-̼s̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼o̼n̼-̼2̼0̼1̼8̼0̼6̼2̼6̼2̼0̼2̼5̼5̼4̼3̼9̼7̼.̼c̼h̼n̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM