Trang chủ » Đời sống
31/03/2022 17:10

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼i̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼T̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼o̼i̼s̼a̼o̼.̼n̼e̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼m̼5̼6̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼4̼6̼k̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼S̼e̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼

̼-̼ ̼”̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

̼-̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼e̼m̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼

̼-̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼7̼ ̼k̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼.̼

N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼

̼-̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼k̼i̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼é̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼ư̼u̼ ̼t̼ầ̼m̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼i̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼n̼.̼

̼K̼h̼é̼̼p̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼l̼o̼a̼̣̼t̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼d̼o̼̣̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼i̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼d̼ù̼̼ ̼l̼ù̼̼m̼ ̼x̼ù̼̼m̼ ̼c̼á̼̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼đ̼ề̼̼ ̼h̼o̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼v̼ì̼̼ ̼v̼â̼̣̼y̼,̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼h̼ắ̼̼c̼ ̼m̼ắ̼̼c̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ầ̼̼n̼ ̼T̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼N̼h̼a̼̣̼c̼ ̼N̼h̼í̼̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼̼i̼ ̼”̼m̼ấ̼̼t̼ ̼t̼í̼̼c̼h̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼1̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼̣̼i̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼m̼à̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼z̼o̼o̼m̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼.̼

Ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự của Hồ Văn Cường trong lúc trình diễn

Buổi biểu diễn này được phát qua zoom vào ngày 20/11 ở một trường đại học tại TP.HCM

Trước đó, ekip Phi Nhung đã thực hiện tâm nguyện của cố ca sĩ khi gửi toàn bộ tiền cát xê trong nhiều năm đi hát của Hồ Văn Cường và cho thêm 500 triệu nếu nam ca sĩ có quyết định ra riêng

Hồ Văn Cường là 1 trong 23 con nuôi của cố NS Phi Nhung

Ảnh: Sưu tầm

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/ho-van-cuong-lan-dau-lo-dien-than-sac-ra-sao-sau-on-ao-cat-xe-voi-phia-co-nghe-si-phi-nhung-220212311171030714.htm

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM