Trang chủ » Đời sống
31/03/2022 17:17

T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼ ̼(̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼1̼/̼̼̼3̼)̼:̼ ̼X̼ú̼.̼c̼ ̼đ̼ộ̼п̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼1̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼3̼ -̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼

1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼2̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼’̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼4̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼í̼n̼h̼.̼ ̼

C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼’̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼a̼l̼a̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼.̼

̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼’̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼á̼u̼’̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼f̼o̼r̼m̼a̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼.̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼3̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼B̼T̼V̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼,̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼M̼C̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼.̼

C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼B̼T̼V̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼,̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼M̼C̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼.̼

C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼B̼T̼V̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼,̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼M̼C̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM