Trang chủ » Pháp luật
31/03/2022 17:36

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼

N̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼
K̼h̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼x̼ồ̼m̼”̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼.̼
M̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼x̼ồ̼m̼”̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ò̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ò̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼


N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼Cơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
G̼ã̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼x̼ồ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ha̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼2̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼

H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼m̼á̼i̼ ̼f̼i̼b̼r̼ô̼-̼x̼i̼m̼ă̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼)̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.̼ C̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼k̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼n̼ỗ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼H̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ố̼”̼.̼ Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼â̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

(̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼h̼c̼o̼.̼n̼e̼t̼/̼t̼a̼n̼g̼-̼t̼a̼n̼-̼g̼a̼-̼d̼e̼-̼x̼o̼m̼-̼d̼o̼t̼-̼n̼h̼a̼p̼-̼v̼a̼o̼-̼n̼h̼a̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼x̼o̼m̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼m̼o̼i̼-̼v̼e̼-̼n̼h̼a̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼p̼1̼5̼4̼3̼4̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM