Trang chủ » Pháp luật
31/03/2022 20:30

S̼a̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼7̼4̼/̼5̼0̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼7̼4̼/̼5̼0̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼4̼/̼5̼0̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼C̼o̼c̼a̼,̼ ̼c̼o̼c̼a̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ Q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼

k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼l̼í̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼)̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ồ̼n̼.

D̼o̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼/̼3̼ ̼c̼a̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼1̼5̼%̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼l̼s̼v̼n̼.̼v̼n̼/̼a̼c̼-̼p̼h̼u̼-̼d̼i̼-̼t̼u̼-̼v̼i̼-̼t̼a̼t̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼s̼o̼i̼-̼b̼e̼-̼g̼a̼i̼.̼h̼t̼m̼l̼

Á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼…̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼“̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼”̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼
N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼1̼6̼3̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼B̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼ứ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼

b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼ô̼ ̼p̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼.̼ H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼

B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ý̼.̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM