Trang chủ » Đời sống
31/03/2022 20:32

N̲ó̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲

T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲d̲â̲y̲ ̲á̲o̲ ̲m̲ỏ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲ ̲g̲á̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲ạ̲t̲ ̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲V̲b̲i̲z̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲.̲

M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲3̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲c̲a̲r̲d̲i̲g̲a̲n̲ ̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ờ̲ ̲b̲á̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ợ̲ ̲R̲a̲m̲i̲n̲t̲r̲a̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲.̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲ả̲ ̲r̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲o̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲3̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲a̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ụ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ò̲ ̲b̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲l̲ấ̲p̲ ̲l̲ó̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲r̲à̲o̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲á̲o̲ ̲m̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲k̲i̲a̲!̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 1.

3̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲n̲á̲o̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲õ̲i̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲3̲ ̲c̲ặ̲p̲ ̲b̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲n̲g̲ồ̲n̲ ̲n̲g̲ộ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲u̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲á̲o̲ ̲c̲a̲r̲d̲i̲g̲a̲n̲ ̲m̲ỏ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 2.

D̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲c̲a̲r̲d̲i̲g̲a̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲h̲ờ̲ ̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲i̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲í̲ ̲x̲í̲u̲,̲ ̲3̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ù̲a̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲á̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲u̲n̲ ̲r̲ẩ̲y̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲i̲ ̲d̲â̲y̲ ̲m̲ỏ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲g̲á̲n̲h̲ ̲2̲ ̲c̲á̲i̲ ̲v̲ạ̲t̲ ̲á̲o̲

̲T̲h̲a̲y̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲á̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲3̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲á̲o̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲d̲â̲y̲ ̲k̲i̲ệ̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲2̲ ̲v̲ạ̲t̲.̲ ̲L̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲q̲u̲á̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲o̲á̲t̲ ̲m̲ồ̲ ̲h̲ô̲i̲ ̲h̲ộ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲i̲x̲ ̲c̲a̲r̲d̲i̲g̲a̲n̲ ̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ờ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲s̲h̲o̲r̲t̲ ̲j̲e̲a̲n̲s̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ù̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲í̲n̲ ̲đ̲á̲o̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲!̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 3.

L̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲c̲a̲r̲d̲i̲g̲a̲n̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲è̲m̲ ̲s̲h̲o̲r̲t̲ ̲j̲e̲a̲n̲s̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲ắ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲ ̲c̲ỡ̲n̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 4.

N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲ở̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲ắ̲n̲ ̲n̲g̲ủ̲i̲,̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲v̲ả̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲i̲ ̲d̲â̲y̲ ̲v̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲é̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲m̲á̲t̲ ̲m̲ẻ̲.̲ ̲S̲ứ̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲i̲ ̲d̲â̲y̲ ̲ư̲?̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲ố̲t̲ ̲s̲ắ̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲O̲l̲i̲v̲e̲ ̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲b̲á̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲v̲ỉ̲a̲ ̲h̲è̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲á̲o̲ ̲c̲a̲r̲d̲i̲g̲a̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲c̲a̲m̲ ̲d̲à̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲k̲í̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲h̲ừ̲a̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲G̲i̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲g̲h̲é̲ ̲t̲h̲ă̲m̲,̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲g̲ấ̲p̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲b̲á̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲1̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 5.

H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲b̲á̲n̲ ̲b̲á̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲á̲o̲ ̲m̲ỏ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲t̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 6.

D̲ẫ̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲s̲ố̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲á̲o̲ ̲q̲u̲á̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲i̲a̲

̲C̲ó̲ ̲v̲ẻ̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲ ̲p̲h̲ổ̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲,̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲s̲ố̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲.̲ ̲M̲ẫ̲u̲ ̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲b̲ỗ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ă̲n̲g̲ ̲x̲ê̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ù̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲h̲o̲ạ̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 7.

M̲ẫ̲u̲ ̲á̲o̲ ̲(̲c̲ó̲ ̲v̲ẻ̲)̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲á̲o̲ ̲n̲h̲á̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲J̲a̲c̲q̲u̲e̲m̲u̲s̲ ̲b̲ỗ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ă̲n̲g̲ ̲x̲ê̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲

Chiếc áo hư hỏng thống trị gánh hàng rong Thái Lan hoá ra cũng là “đồng phục” của nữ nhân Vbiz - Ảnh 8.

D̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲l̲ă̲n̲g̲ ̲x̲ê̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲

D̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲a̲r̲d̲i̲g̲a̲n̲ ̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ờ̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲b̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ỗ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲à̲o̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲n̲ở̲ ̲r̲ộ̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲á̲i̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲á̲o̲ ̲n̲h̲ứ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲a̲o̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲n̲g̲ ̲i̲t̲e̲m̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲m̲u̲a̲ ̲á̲o̲ ̲“̲a̲u̲t̲h̲”̲.̲ ̲V̲à̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲l̲o̲o̲k̲b̲o̲o̲k̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲c̲h̲e̲c̲k̲-̲i̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ư̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲á̲c̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ồ̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲“̲m̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲”̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲k̲i̲a̲!̲

J̲a̲c̲q̲u̲e̲m̲u̲s̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲á̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲n̲h̲a̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲v̲á̲y̲ ̲n̲g̲ắ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲ɴ̲ʜ̲ạ̲ʏ̲ ̲ᴄ̲ả̲ᴍ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲a̲y̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM