Trang chủ » Đời sống
01/04/2022 18:13

N̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲

T̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲1̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲/̲4̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲L̲a̲ ̲(̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲)̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲L̲.̲N̲.̲N̲.̲M̲ ̲(̲1̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲V̲i̲c̲t̲o̲r̲i̲a̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲L̲a̲,̲ ̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲.̲

̲M̲.̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲h̲3̲0̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲L̲a̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ả̲n̲h̲ ̲t̲o̲à̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲V̲i̲c̲t̲o̲r̲i̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ã̲o̲

Q̲u̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲r̲à̲ ̲(̲T̲T̲-̲H̲u̲ế̲)̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ũ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ã̲o̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲.̲

N̲g̲à̲y̲ ̲3̲1̲/̲3̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲r̲à̲ ̲(̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲r̲à̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲T̲-̲H̲u̲ế̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲S̲ở̲ ̲G̲D̲&̲Đ̲T̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲r̲à̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲L̲.̲T̲.̲Y̲.̲N̲ ̲(̲1̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲)̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

̲N̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲á̲c̲,̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲L̲.̲N̲.̲Q̲.̲T̲ ̲-̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲L̲.̲T̲.̲Y̲.̲N̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲r̲à̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲d̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲.̲

̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲T̲.̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲T̲.̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲F̲1̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲r̲ủ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲L̲.̲T̲.̲Y̲.̲N̲.̲ ̲M̲ặ̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲.̲

̲V̲ề̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲r̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ũ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ã̲o̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲S̲ở̲ ̲G̲D̲&̲Đ̲T̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲T̲-̲H̲u̲ế̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲,̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲r̲ă̲n̲ ̲đ̲e̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲S̲ở̲ ̲G̲D̲&̲Đ̲T̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲l̲o̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲N̲.̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲;̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲c̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲.̲

V̲ề̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲S̲ở̲ ̲G̲D̲&̲Đ̲T̲ ̲s̲ẽ̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲S̲ở̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲&̲ ̲T̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲H̲ộ̲i̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲T̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲“̲B̲a̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲k̲ỹ̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ừ̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲x̲a̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲l̲ớ̲p̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲,̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲”̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲S̲ở̲ ̲G̲D̲&̲Đ̲T̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲T̲-̲H̲u̲ế̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲ý̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲T̲-̲H̲u̲ế̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲r̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.̲

̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ụ̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM