Trang chủ » Đời sống
01/04/2022 18:19

N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲

L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲-̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Đ̲ô̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲s̲á̲u̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲/̲4̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲(̲2̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲ở̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲.̲ ̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲T̲.̲M̲.̲A̲.̲ ̲(̲2̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲ở̲ ̲B̲a̲ ̲V̲ì̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲I̲T̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲S̲.̲T̲.̲

̲L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲-̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲6̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲
Nữ nạn nhân tử vong trong vụ cháy có thể do sốc khói, ngã từ trên tầng xuống - Ảnh 1.

N̲ữ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲,̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲”̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ợ̲t̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ó̲ ̲r̲a̲ ̲x̲e̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲.̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲á̲ ̲t̲h̲ấ̲p̲”̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲v̲à̲o̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲”̲T̲h̲e̲o̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ơ̲i̲”̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

Nữ nạn nhân tử vong trong vụ cháy có thể do sốc khói, ngã từ trên tầng xuống - Ảnh 2.

K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲a̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ả̲n̲ ̲L̲ĩ̲n̲h̲ ̲(̲B̲a̲ ̲V̲ì̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲A̲.̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲ô̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲á̲u̲ ̲A̲.̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲.̲

̲”̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲2̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲T̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲í̲p̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲8̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲ẻ̲ ̲t̲ẻ̲.̲

̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲0̲h̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲3̲1̲/̲3̲.̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲b̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ợ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲.̲ ̲ ̲T̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲ ̲h̲ở̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲ở̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲.̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲,̲ ̲k̲í̲p̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲t̲i̲ê̲m̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲i̲ề̲u̲ ̲c̲a̲o̲,̲ ̲b̲ù̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲1̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲a̲i̲ ̲b̲é̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲C̲O̲2̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲é̲ ̲2̲4̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲5̲0̲%̲,̲ ̲d̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ỏ̲.̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲d̲ị̲c̲h̲,̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲n̲g̲a̲y̲.̲

̲2̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ơ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ỏ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲L̲ê̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲T̲r̲á̲c̲.̲ V̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲d̲o̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲k̲h̲í̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ơ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲.̲

̲R̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲ề̲n̲ ̲(̲t̲ă̲n̲g̲ ̲h̲u̲y̲ế̲t̲ ̲á̲p̲,̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲)̲ ̲d̲ù̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲(̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲5̲%̲)̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ố̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲i̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲h̲ở̲,̲ ̲m̲ệ̲t̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲,̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲i̲m̲ ̲m̲ạ̲c̲h̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲1̲/̲3̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲s̲ố̲ ̲4̲,̲ ̲n̲g̲õ̲ ̲6̲0̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Đ̲ô̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲7̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲v̲à̲ ̲3̲0̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲9̲h̲2̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲d̲â̲n̲ ̲l̲â̲n̲ ̲c̲ậ̲n̲.̲

̲K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲e̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲5̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲,̲ ̲1̲ ̲t̲u̲m̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲c̲ấ̲u̲ ̲b̲ê̲ ̲t̲ô̲n̲g̲,̲ ̲c̲ố̲t̲ ̲t̲h̲é̲p̲,̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲s̲à̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲0̲ ̲m̲2̲.̲ ̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲(̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲4̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲)̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲7̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲1̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲l̲à̲ ̲N̲.̲T̲.̲M̲.̲A̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲7̲,̲ ̲ở̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲.̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲N̲.̲M̲.̲D̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲2̲)̲,̲ ̲B̲.̲V̲.̲A̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲9̲)̲,̲ ̲B̲.̲P̲.̲T̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲1̲8̲)̲ ̲v̲à̲ ̲T̲.̲B̲.̲P̲.̲N̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲2̲0̲)̲.̲ ̲V̲ề̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲7̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲r̲ơ̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM