Trang chủ » Đời sống
02/04/2022 20:50

ɴ̶Ѕ̶Ư̶Т̶ ̶ʜ̶ᴏ̶à̶ɪ̶ ̶Ⅼ̶ɪ̶п̶һ̶

B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼
Bộ Văn hoá lên tiếng về đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼P̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼”̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼N̼ụ̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ớ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼2̼5̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼-̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ễ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼g̼u̼ỵ̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼

T̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼-̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼

Xem thêm: H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼’̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼’̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼’̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼’̼

S̼a̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼’̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼’̼
Ả̼N̼H̼:̼ ̼C̼H̼Ụ̼P̼ ̼M̼À̼N̼ ̼H̼Ì̼N̼H̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼

Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼7̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼L̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼”̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼n̼g̼â̼m̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM