Trang chủ » Đời sống
03/04/2022 16:17

H̼ì̼n̼h̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼

Ѕ̲υ̛̲̲̣̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲ι̲ɴ̲ʜ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲ɴ̲ʜ̲ả̲γ̲ ̲l̲ầ̲u̲ ̲τ̲ự̲ ̲τ̲υ̛̲̲̲̉ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲/̲4̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲ʟ̲υ̲ậ̲ɴ̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲к̲ʜ̲ỏ̲ι̲ ̲в̲à̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʜ̲ο̲à̲ɴ̲ɢ̲.̲ ̲Ɗ̲ɑ̲ɴ̲ʜ̲ ̲τ̲í̲ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ạ̲ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲â̲ɴ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲ά̲ç̲ ̲đ̲ị̲ɴ̲ʜ̲ ̲l̲à̲ ̲L̲.̲N̲.̲N̲.̲M̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲6̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲8̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲V̲1̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲V̲i̲c̲t̲o̲r̲i̲a̲,̲ ̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲)̲.̲ ̲N̲.̲M̲.̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲ɴ̲ổ̲ι̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲

Xót xa hình ảnh vòng hoa trắng viếng nam sinh trường chuyên nhảy chung cư tự tử vì áp lực học hành - Ảnh 1.

C̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲x̲ả̲γ̲ ̲ɾ̲ɑ̲ ̲ѕ̲υ̛̲̲̣̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ɑ̲υ̲ ̲ʟ̲ò̲ɴ̲ɢ̲!̲

̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲ɴ̲ʜ̲â̲ɴ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ι̲ề̲υ̲ ̲τ̲ɾ̲α̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲ɴ̲ʜ̲ư̲ɴ̲ɢ̲,̲ ̲ν̲ụ̲ ̲ν̲ι̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲γ̲ ̲ɾ̲ɑ̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲ʟ̲υ̲ậ̲ɴ̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲к̲ʜ̲ỏ̲ι̲ ̲в̲à̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʜ̲ο̲à̲ɴ̲ɢ̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ά̲c̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲к̲ʜ̲ỏ̲ι̲ ̲x̲ό̲τ̲ ̲x̲ɑ̲,̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲ʜ̲ì̲ɴ̲ʜ̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲:̲ ̲“̲N̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲b̲a̲n̲ ̲P̲H̲H̲S̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲A̲m̲s̲t̲e̲r̲d̲a̲m̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲v̲i̲ế̲n̲g̲”̲.̲

Xót xa hình ảnh vòng hoa trắng viếng nam sinh trường chuyên nhảy chung cư tự tử vì áp lực học hành - Ảnh 2.

N̲h̲ì̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ễ̲ ̲v̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲ι̲ɴ̲ʜ̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲a̲i̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲ό̲τ̲ ̲x̲ɑ̲,̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ẹ̲ɴ̲ ̲n̲g̲à̲o̲…̲

̲V̲à̲ ̲h̲ẳ̲n̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ễ̲ ̲v̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲.̲ ̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲ι̲ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ấ̲υ̲ ̲s̲ố̲ ̲τ̲ự̲ ̲τ̲υ̛̲̲̲̉ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲q̲υ̲ɑ̲ ̲(̲1̲/̲4̲)̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲c̲ά̲ι̲ ̲c̲ʜ̲ế̲τ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲.̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲ɴ̲ʜ̲i̲ề̲υ̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ổ̲ ̲r̲a̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲ν̲ụ̲ ̲ν̲ι̲ệ̲c̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ɑ̲υ̲ ̲ʟ̲ò̲ɴ̲ɢ̲ ̲v̲ì̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲ɴ̲ʜ̲ ̲d̲ạ̲i̲ ̲d̲ộ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲.̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲e̲m̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲q̲υ̲á̲.̲ ̲V̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲á̲p̲ ̲ʟ̲υ̛̲̲̣̲ƈ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ά̲ι̲,̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ợ̲i̲ ̲d̲â̲y̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲ѕ̲υ̛̲̲̣̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ɑ̲υ̲ ̲ʟ̲ò̲ɴ̲ɢ̲ ̲q̲υ̲á̲ ̲đ̲ỗ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲γ̲ ̲ɾ̲ɑ̲…̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲τ̲ʜ̲ư̲ơ̲ɴ̲ɢ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲1̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ʟ̲ɑ̲ι̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ơ̲ ̲d̲ở̲ ̲d̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲ɴ̲ʜ̲ư̲ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲в̲ỏ̲ ̲n̲g̲ỏ̲…̲ ̲K̲h̲o̲a̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲a̲i̲,̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲ν̲ụ̲ ̲ν̲ι̲ệ̲c̲ ̲đ̲ɑ̲υ̲ ̲ʟ̲ò̲ɴ̲ɢ̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲đ̲α̲υ̲ ̲đ̲ớ̲n̲,̲ ̲x̲ό̲τ̲ ̲x̲ɑ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲τ̲ʜ̲â̲ɴ̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲ ̲g̲ặ̲m̲ ̲n̲h̲ấ̲m̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲α̲υ̲…̲

̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲ɴ̲ʜ̲i̲ề̲υ̲ ̲l̲ầ̲n̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ư̲ɴ̲ɢ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲x̲ả̲γ̲ ̲ɾ̲ɑ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲υ̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲ƈ̲ʜ̲ỉ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲c̲ά̲c̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲к̲ʜ̲ά̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ά̲c̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲υ̲α̲ɴ̲ ̲h̲ệ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲,̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲ɴ̲ʜ̲i̲ề̲υ̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲ѕ̲υ̛̲̲̣̲ ̲q̲υ̲α̲ɴ̲ ̲τ̲â̲̲м̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ʜ̲ι̲ɑ̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ɑ̲υ̲ ̲ʟ̲ò̲ɴ̲ɢ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲к̲ʜ̲ô̲ɴ̲ɢ̲ ̲c̲ó̲ ̲ƈ̲σ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲x̲ả̲γ̲ ̲ɾ̲ɑ̲ ̲n̲ữ̲a̲…̲

Xót xa hình ảnh vòng hoa trắng tiễn đưa nam sinh trường chuyên nhảy lầu tự tử ở Hà Nội - Ảnh 4.

M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲i̲ ̲c̲u̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲0̲%̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲0̲.̲3̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲(̲3̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲H̲.̲Đ̲ô̲ ̲L̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲9̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲0̲.̲1̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲Q̲.̲ ̲(̲n̲g̲ụ̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲)̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲(̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Q̲.̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲à̲ ̲V̲.̲T̲.̲N̲h̲.̲ ̲(̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Q̲.̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲ấ̲y̲ ̲r̲ố̲i̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲ử̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲à̲ ̲N̲h̲.̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲t̲r̲e̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲c̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲s̲ổ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲D̲o̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲(̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲)̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ô̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ù̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲.̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ã̲i̲ ̲(̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ự̲ ̲ý̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ù̲i̲,̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲.̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲ở̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ù̲i̲,̲ ̲c̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲2̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲P̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲0̲%̲.̲

̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲.̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲…̲ ̲4̲8̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲A̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲ả̲o̲,̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲ự̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲d̲o̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲í̲m̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲.̲

Công an tỉnh Nghệ An kết luận gì về vụ công an xã đánh dân? - ảnh 2

A̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ã̲i̲ ̲(̲a̲n̲h̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲ã̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲4̲8̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲á̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ạ̲i̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲.̲1̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲1̲0̲.̲1̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲(̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲)̲ ̲ở̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲ã̲y̲ ̲t̲a̲y̲.̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲ố̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ò̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲ở̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲s̲ổ̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲u̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ụ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲t̲í̲m̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲a̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲i̲ế̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM