Trang chủ » Đời sống
04/04/2022 08:09

Đ̼a̼u̼ ̼Đ̼ớ̼n̼ ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼C̼h̼.̼Ế̼.̼T̼ ̼N̼ã̼o̼ ̼B̼ị̼ ̼B̼ỏ̼ ̼R̼ơ̼i̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ú̼t̼ ̼H̼ơ̼i̼ ̼T̼h̼ở̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼A̼i̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h

Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼


B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼L̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼.̼


bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh

“̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼


n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼
D̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼


Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼
Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼

K̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM