Trang chủ » Pháp luật
04/04/2022 16:28

D̳ì̳ ̳ɠ̳ɦ̳ẻ̳ ̳đ̳̼̳á̳̼̳ภ̳̼̳ђ̳̼̳ ̳đ̳̼̳ậ̳̼̳𝔭̳̼̳ ̳c̳σ̳n̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳r̳ồ̳i̳ ̳l̳ấ̳y̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳ძ̳̼̳ẫ̳̼̳ო̳̼̳ ̳ภ̳̼̳á̳̼̳ƭ̳̼̳ ̳∂̳̼̳á̳̼̳เ̳̼̳ ̳đ̳̼̳ố̳̼̳ƭ̳̼̳ ̳t̳ú̳i̳ ̳b̳ó̳n̳g̳ ̳ɳ̳̼̳ó̳̼̳ɳ̳̼̳ɠ̳̼̳ ̳ภ̳̼̳ђ̳̼̳ỏ̳̼̳ ̳v̳à̳o̳ ̳๓̳̼̳ồ̳̼̳๓̳̼̳,̳đ̳ổ̳ ̳ς̳ơ̳๓̳ ̳א̳µ̳ố̳ɳ̳ɠ̳ ̳đ̳ấ̳ƭ̳ ̳๒̳̼̳ắ̳̼̳t̳̼̳ ̳ℓ̳เ̳ế̳ɱ̳ ̳ă̳n̳

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼.̼ì̼ ̼g̼.̼h̼.̼ẻ̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼a̼.̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼.̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼x̼.̼ú̼.̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼.̼h̼.̼ẻ̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼.̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼

Không có mô tả.

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼t̼.̼h̼.̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼.̼u̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ả̼i̼ ̼t̼.̼ạ̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ả̼i̼ ̼t̼.̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼.̼ả̼i̼ ̼t̼.̼ạ̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼”̼V̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼.̼ả̼ ̼t̼h̼.̼ù̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼S̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼.̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼.̼ợ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼K̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ố̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ấ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼.̼ì̼ ̼g̼h̼.̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼.̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼.̼ộ̼.̼t̼ ̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼.̼ó̼.̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼.̼ộ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼y̼ ̼đ̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼.̼ì̼ ̼g̼.̼h̼.̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼K̼.̼ ̼q̼.̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼ố̼.̼n̼g̼ ̼g̼.̼ạ̼.̼c̼h̼ ̼v̼.̼ỡ̼,̼ ̼t̼.̼r̼.̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼.̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼ ̼n̼.̼g̼.̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ú̼.̼p̼ ̼m̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼.̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼K̼.̼ ̼q̼.̼u̼.̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼g̼.̼ố̼i̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼ứ̼.̼a̼ ̼m̼.̼á̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼.̼ì̼ ̼g̼.̼h̼.̼ẻ̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼,̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼.̼ắ̼.̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ử̼.̼i̼,̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼.̼m̼ ̼c̼h̼.̼í̼ ̼d̼.̼ù̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼ú̼.̼i̼ ̼n̼.̼i̼ ̼l̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ố̼.̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼.̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼.̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼á̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼.̼n̼.̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼.̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼.̼ợ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼.̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼.̼ộ̼.̼t̼ ̼s̼.̼ạ̼.̼c̼h̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼.̼o̼ ̼K̼.̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼n̼g̼.̼ủ̼ ̼n̼g̼.̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼.̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼”̼N̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼,̼ ̼V̼.̼ ̼(̼d̼.̼ì̼ ̼g̼h̼.̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼.̼ẫ̼.̼m̼ ̼t̼h̼.̼ẳ̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ộ̼ ̼p̼h̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼s̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼l̼.̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼ứ̼.̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼d̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼v̼.̼ậ̼.̼t̼,̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼x̼.̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼đ̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼K̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼.̼a̼.̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼.̼n̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼.̼ự̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼ ̼p̼h̼.̼a̼.̼y̼ ̼b̼.̼ả̼.̼n̼ ̼t̼.̼o̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼t̼.̼a̼.̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼.̼ớ̼.̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼x̼.̼u̼ố̼.̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼.̼a̼.̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼V̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼.̼i̼ó̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼h̼.̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼.̼ò̼.̼i̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼.̼ị̼.̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼.̼ắ̼.̼t̼.̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼.̼ì̼ ̼v̼.̼é̼.̼o̼ ̼c̼h̼.̼ả̼.̼y̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼.̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ắ̼t̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼K̼.̼,̼ ̼đ̼.̼ế̼n̼ ̼c̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼d̼.̼ì̼ ̼g̼h̼.̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼b̼.̼ố̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼d̼.̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼n̼h̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼.̼i̼.̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼ị̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼.̼ố̼i̼ ̼l̼.̼o̼.̼ạ̼n̼ ̼s̼t̼r̼.̼e̼s̼s̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼.̼n̼ ̼t̼.̼â̼.̼m̼ ̼l̼ý̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼.̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼.̼á̼m̼ ̼đ̼.̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼.̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼l̼.̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM