Trang chủ » Pháp luật
05/04/2022 11:35

7̲0̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲

T̲ạ̲i̲ ̲t̲ụ̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲F̲e̲s̲t̲i̲v̲a̲l̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲7̲0̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲y̲ ̲k̲h̲o̲á̲c̲ ̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲,̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲(̲1̲2̲/̲3̲)̲,̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲1̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲h̲o̲á̲ ̲ ̲X̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ụ̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲F̲e̲s̲t̲i̲v̲a̲l̲ ̲(̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲a̲o̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲3̲)̲.̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲t̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲m̲á̲t̲.̲

70 nu tiep vien o TP.HCM mac mat me cho phuc vu khach quan karaoke anh 1

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲1̲1̲/̲3̲,̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲1̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲h̲o̲á̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲V̲I̲P̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲ă̲n̲ ̲u̲ố̲n̲g̲.̲ ̲Ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲7̲0̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲m̲á̲t̲ ̲m̲ẻ̲,̲ ̲l̲ộ̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲y̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲

̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲F̲e̲s̲t̲i̲v̲a̲l̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲,̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ê̲u̲ ̲d̲â̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲…̲ ̲X̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲ậ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ụ̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲F̲e̲s̲t̲i̲v̲a̲l̲.̲

Cảnh đời nữ tiếp viên ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn - ảnh 6

P̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲‘̲n̲h̲í̲’̲ ̲1̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ụ̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲ụ̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲5̲ ̲(̲T̲P̲H̲C̲M̲)̲ ̲v̲à̲o̲ ̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲3̲0̲/̲7̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ụ̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲D̲r̲a̲g̲o̲n̲-̲K̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲“̲n̲h̲í̲”̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲1̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲

Cảnh đời nữ tiếp viên ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn - ảnh 10

T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲5̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲ậ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲D̲r̲a̲g̲o̲n̲ ̲ ̲K̲,̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Đ̲ạ̲o̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲4̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲5̲,̲ ̲T̲P̲H̲C̲M̲.̲

Cảnh đời nữ tiếp viên ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn - ảnh 7

T̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲h̲ở̲ ̲h̲a̲n̲g̲,̲ ̲s̲e̲x̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲u̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲.̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲4̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲í̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ơ̲m̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲s̲h̲i̲s̲h̲a̲.̲

Cảnh đời nữ tiếp viên ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn - ảnh 8

T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲“̲n̲h̲í̲”̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲1̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲“̲đ̲à̲n̲ ̲c̲h̲ị̲”̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲ ̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲7̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲u̲ý̲.̲

Cảnh đời nữ tiếp viên ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn - ảnh 11

L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ê̲u̲ ̲d̲â̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲á̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲g̲ố̲c̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲x̲ứ̲…̲

Cảnh đời nữ tiếp viên ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn - ảnh 13

C̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲,̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲2̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲h̲o̲á̲ ̲X̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲T̲P̲H̲C̲M̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲S̲u̲n̲l̲i̲g̲h̲t̲ ̲(̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲D̲m̲a̲x̲)̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲ở̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ô̲n̲ ̲T̲h̲ấ̲t̲ ̲T̲ù̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲N̲g̲ũ̲ ̲L̲ã̲o̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲.̲

Cảnh đời nữ tiếp viên ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn - ảnh 14

T̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲ả̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲v̲u̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲.̲ ̲C̲u̲ố̲i̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ụ̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲p̲h̲é̲p̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲…̲C̲ò̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲H̲o̲a̲ ̲H̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲S̲u̲n̲f̲l̲o̲w̲e̲r̲,̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ã̲i̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ế̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲H̲o̲a̲ ̲H̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲6̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲.̲T̲h̲e̲o̲ ̲A̲f̲a̲m̲i̲l̲y̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM