Trang chủ » Đời sống
05/04/2022 11:38

h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲

T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲h̲i̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲D̲i̲ ̲l̲à̲ ̲2̲ ̲h̲o̲t̲ ̲g̲i̲r̲l̲ ̲S̲à̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲0̲c̲m̲

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 1

T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲h̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲7̲,̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲l̲à̲ ̲h̲o̲t̲ ̲g̲i̲r̲l̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ó̲c̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲t̲r̲ị̲a̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲0̲c̲m̲.̲ ̲T̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲h̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲á̲y̲ ̲á̲o̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲k̲h̲é̲o̲ ̲“̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲v̲à̲n̲g̲”̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲d̲ẫ̲n̲.̲

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 3

C̲ô̲ ̲g̲â̲y̲ ̲ấ̲n̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲n̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ơ̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲n̲ ̲d̲a̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ì̲ ̲v̲ế̲t̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲i̲n̲s̲t̲a̲g̲r̲a̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲h̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲5̲0̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲,̲ ̲c̲â̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲.

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 4

V̲ớ̲i̲ ̲s̲t̲y̲l̲e̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲k̲ế̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲n̲,̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲í̲n̲h̲.̲ ̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲e̲o̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲,̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲.̲

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 5

D̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲g̲i̲ả̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲m̲à̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲h̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲á̲p̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲.̲

̲2̲.̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲D̲i̲

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 6

T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲D̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲1̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲x̲ắ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ó̲c̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲ ̲“̲k̲h̲ủ̲n̲g̲”̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲ ̲m̲é̲t̲.̲

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 7

N̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲p̲h̲i̲ề̲n̲ ̲t̲o̲á̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲D̲i̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲:̲ ̲“̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲v̲u̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲i̲.̲ ̲E̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲h̲à̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲”̲.̲

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 8

C̲h̲ế̲ ̲đ̲ộ̲ ̲d̲i̲n̲h̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲7̲0̲%̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲D̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲ă̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲í̲t̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲h̲e̲o̲,̲ ̲đ̲a̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ữ̲a̲ ̲ă̲n̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲s̲ẽ̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲r̲a̲u̲,̲ ̲c̲ủ̲,̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲ứ̲c̲ ̲g̲à̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ắ̲p̲ ̲b̲ò̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲D̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲b̲ổ̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲ ̲v̲à̲ ̲3̲ ̲l̲y̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲é̲p̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲â̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲o̲,̲ ̲t̲á̲o̲,̲ ̲ổ̲i̲,̲ ̲x̲o̲à̲i̲,̲ ̲c̲à̲ ̲r̲ố̲t̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ó̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ữ̲a̲ ̲đ̲ậ̲u̲ ̲n̲à̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲,̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲s̲i̲z̲e̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲.̲

2 cô gái Việt sở hữu vòng 1 vượt ngưỡng 100cm nhưng hình thể vẫn cân đối - 9

“̲E̲m̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲á̲o̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲â̲n̲g̲ ̲đ̲ỡ̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲á̲o̲ ̲l̲ó̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲v̲ặ̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲ó̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ự̲c̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲e̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲d̲a̲n̲c̲e̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲ú̲n̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲”̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲ó̲i̲.̲N̲g̲u̲ồ̲n̲:̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM