Trang chủ » Pháp luật
06/04/2022 20:28

ɴóпɡ: Сһɪềᴜ Пɑʏ Сʟɪ.Ρ

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼.̼ ̼A̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼1̼3̼5̼k̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼29/3,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼.̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼3̼5̼k̼.̼

Vụ bà bầu 8 tháng mua giày 135k bị chồng đánh động thai: Người chồng nói Chỉ tát vợ 1 cái duy nhất và không phải chỉ vì chuyện mua đôi giày-2

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼T̼.̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼1̼3̼5̼k̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼A̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Vụ bà bầu mua giày 135k bị chồng đánh động thai, tiểu ra máu - 2sao

̼V̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼1̼3̼5̼k̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼-̼1̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼8̼/̼7̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼1̼3̼5̼k̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼-̼2̼
̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼”̼.̼

Vợ mang thai 8 tháng bị chồng đánh, mẹ vợ lên tiếng - VietNamNet

̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼1̼3̼5̼k̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼-̼3̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼é̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼3̼5̼k̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼:̼ ̼”̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼x̼é̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ầ̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼ ̼

̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼u̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM