Trang chủ » Đời sống
07/04/2022 14:35

T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼ ̼(̼S̼Á̼N̼G̼ ̼7̼/̼4̼)̼:̼ ̼X̼ú̼.̼c̼ ̼đ̼ộ̼п̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼-̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼

M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼‘̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼‘̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼


1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼2̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼’̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼3̼4̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼’̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼a̼l̼a̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼.̼

C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼’̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼á̼u̼’̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼f̼o̼r̼m̼a̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼.̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼’̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼3̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼B̼T̼V̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼,̼ ̼M̼C̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼M̼C̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼u̼y̼.̼

Xem thêm: M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼’̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ò̼’̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼N̼S̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼
̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼ ̼”̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ố̼ ̼-̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼G̼o̼o̼d̼b̼y̼e̼ ̼D̼a̼d̼ ̼-̼ ̼L̼o̼v̼e̼ ̼y̼o̼u̼ ̼s̼o̼ ̼m̼u̼c̼h̼ ̼(̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼-̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼)̼.̼ ̼

M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼M̼C̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼M̼C̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼â̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼’̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼’̼.̼ ̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼M̼C̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼M̼C̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼X̼o̼a̼y̼)̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼e̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼)̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼e̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼)̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ò̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼V̼T̼V̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼d̼â̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼

M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼C̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM