Trang chủ » Đời sống
07/04/2022 16:23

MC Quang Minh

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼4̼0̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼8̼/̼7̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼0̼%̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼4̼0̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼8̼/̼7̼)̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

B̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼.̼ ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼”̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼ ̼-̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼


C̼ô̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼C̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼”̼.̼ ̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼à̼!̼ ̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼p̼ ̼x̼é̼p̼,̼ ̼l̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ả̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼.̼

̼L̼ê̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM