Trang chủ » Pháp luật
08/04/2022 10:04

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼

M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼m̼p̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼3̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼–̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼R̼a̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼.̼

N̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼3̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼L̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼C̼8̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼


T̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼B̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼3̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼m̼p̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼,̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼3̼,̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼0̼ ̼c̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼.̼.̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ú̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ “̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼á̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼ ̼ ̼

b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼.̼ L̼ă̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ T̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼o̼m̼p̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼o̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ú̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼T̼ú̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼m̼a̼u̼-̼t̼h̼u̼a̼n̼-̼n̼h̼o̼-̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼a̼i̼-̼l̼o̼p̼-̼2̼0̼1̼0̼0̼3̼2̼9̼1̼2̼0̼9̼5̼7̼3̼9̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM