Trang chủ » Đời sống
08/04/2022 11:00

M̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼

M̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼

S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼A̼l̼l̼w̼o̼o̼d̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼H̼u̼d̼s̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẩ̼y̼.̼ ̼

N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼ố̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼p̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼k̼ì̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼

S̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼P̼R̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼x̼ ̼C̼l̼i̼f̼f̼o̼r̼d̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼R̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼a̼x̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼

Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼9̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼t̼ỷ̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼a̼x̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼x̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼4̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼.̼ ̼8̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼6̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼2̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼â̼u̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼t̼ ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼W̼e̼s̼t̼ ̼N̼o̼r̼w̼o̼o̼d̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼8̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

Đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ả̼o̼.̼ ̼

B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼1̼9̼9̼8̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼0̼0̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼ ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼n̼d̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼8̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼6̼.̼ ̼

L̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM