Trang chủ » Pháp luật
08/04/2022 16:47

P̲h̲á̲ ̲á̲n̲

H̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲c̲h̲ó̲.̲ C̲h̲ú̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲í̲ ̲(̲3̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲6̲/̲4̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ư̲ờ̲n̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲b̲ớ̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲s̲ủ̲a̲ ̲i̲n̲h̲ ̲ỏ̲i̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲ế̲u̲ ̲T̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲T̲r̲ạ̲i̲ ̲T̲h̲i̲ế̲c̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲l̲ấ̲p̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲.̲ Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲i̲ế̲n̲,̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲

Án mạng rúng động Đà Lạt: Chồng dùng Facebook vợ đăng tin đánh lạc hướng sau khi giấu xác - Ảnh 1.

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲

̲K̲h̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲í̲ ̲(̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲2̲,̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲K̲i̲m̲ ̲T̲.̲ ̲(̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲7̲,̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲)̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲T̲r̲í̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲

̲L̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g ̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲á̲o̲ ̲D̲â̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲T̲r̲í̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲9̲/̲1̲1̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲T̲r̲í̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲(̲2̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲,̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲r̲í̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲í̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲G̲â̲y̲ ̲á̲n̲ ̲x̲o̲n̲g̲,̲ ̲T̲r̲í̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲v̲ư̲ờ̲n̲ ̲t̲r̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ộ̲ ̲d̲â̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲0̲m̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲h̲ố̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲x̲a̲ ̲ở̲ ̲N̲h̲a̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲.̲

Án mạng rúng động Đà Lạt: Chồng dùng Facebook vợ đăng tin đánh lạc hướng sau khi giấu xác - Ảnh 2.

Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲c̲a̲n̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲í̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲L̲â̲m̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲.̲

̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲x̲a̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲ ̲H̲C̲M̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲T̲r̲í̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ở̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲ở̲ ̲x̲a̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲m̲à̲ ̲T̲r̲í̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲“̲h̲ỏ̲a̲ ̲m̲ù̲”̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲H̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲x̲a̲ T̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲K̲i̲m̲ ̲P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲(̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲.̲T̲.̲K̲.̲T̲)̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲g̲h̲ẹ̲n̲:̲ ̲“̲Đ̲ế̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲ ̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲T̲r̲í̲ ̲g̲i̲ế̲t̲.̲ ̲T̲ế̲t̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲g̲i̲ỗ̲ ̲(̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲-̲2̲ ̲Â̲m̲ ̲l̲ị̲c̲h̲)̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲x̲a̲”̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲â̲u̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲d̲ò̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲í̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲ ̲H̲C̲M̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲T̲r̲ạ̲i̲ ̲T̲h̲i̲ế̲c̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲(̲1̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲1̲ ̲g̲á̲i̲)̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲r̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲T̲r̲í̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲2̲0̲0̲m̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲.̲ ̲H̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲x̲á̲c̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲á̲c̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲T̲T̲X̲V̲N̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM