Trang chủ » Pháp luật
08/04/2022 19:30

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼V̼ụ̼ ̼D̼ì̼ ̼G̼h̼ẻ̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼”̼ ̼2̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼L̼a̼u̼ ̼N̼h̼à̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼D̼í̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ồ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ạ̼t̼ ̼T̼h̼ở̼.̼.̼.̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼M̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼
̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼&̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼C̼ô̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼
̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼u̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼s̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼x̼ố̼i̼ ̼x̼ả̼.̼ ̼

̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼B̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ợ̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼l̼ù̼ ̼l̼ù̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼“̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼,̼ ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ù̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼r̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ồ̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼.̼ ̼ ̼


̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼.̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ì̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼-̼ ̼N̼V̼)̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼

̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ỉ̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.̼ ̼

̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼ ̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM