Trang chủ » Đời sống
27/03/2022 09:23

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ố̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼ẩ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼è̼ ̼s̼ẻ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Chú rể thất thần, sợ sệt túm chặt tay bố rồi nghẹn ngào lau nước mắt trong đám cưới mặc cho cô dâu cười tươi như hoa khiến dân tình cười bò

C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼a̼.̼

̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼.̼ ̼

̼-̼ ̼P̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ỡ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼!̼

̼-̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ì̼a̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ạ̼!̼

̼-̼ ̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼

̼-̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼T̼V̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼!̼

̼-̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼.̼.̼.̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼A̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼!̼

̼T̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼é̼t̼ ̼ô̼ ̼é̼t̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼b̼ế̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ỉ̼!̼

Nguồn: https://m.docbao.vn/doi-song/chu-re-that-than-so-set-tum-chat-tay-bo-roi-nghen-ngao-lau-nuoc-mat-trong-dam-cuoi-mac-cho-co-dau-cuoi-tuoi-nhu-hoa-khien-dan-tinh-cuoi-bo-tintuc815742

Xem Thêm: 2 đám cưới bất ngờ “đụng nhau”, cô dâu người xách váy kẻ tém áo dài hồ hởi đổi hoa cưới liền

Giây phút vô tình gặp nhau giữa đường, họ trao cho nhau bó hoa cưới cùng lời chúc tốt đẹp. Đây được xem là cách xua đuổi vận xui, giúp tình duyên bền chặt.

Dạo gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh trao đổi hoa cưới của các cặp dâu rể. Khi trên đường đưa/đón dâu mà có đám cưới khác đang di chuyển cùng hoặc ngược chiều thì thay vì đi luôn, họ sẽ ngừng lại để dâu rể đổi hoa cưới cho nhau. Như một đám cưới mới đây:

Hai xe rước dâu cùng ngày, cùng nhau di chuyển trên đường quốc lộ. Cô dâu chú rể của 2 bên vui vẻ xuống xe để trao cho nhau bó hoa cưới cùng những lời chúc tốt đẹp. Họ nở nụ cười tươi rói và xem như đây là điều vô cùng may mắn. Dù một bên mặc áo dài, một bên là váy cưới nhưng khi bó hoa trao tay nhìn rất hợp nhau. Đây được cho là một cái duyên hiếm có.

hình ảnh

Cặp đôi trao đổi hoa giữa đường. Ảnh vietnamnet

Được biết, hành động đổi hoa cưới không phải chỉ để cho vui mà còn có ý nghĩa. Theo quan niệm dân gian ở một số tỉnh miền Bắc thì khi hai đám cưới gặp nhau, việc trao hoa giúp xua đuổi vận xui, giúp tình duyên vợ chồng bền chặt. Chính vì vậy mà hành động trao hoa cưới đa phần diễn ra ở miền Bắc.

hình ảnh

Xong rồi họ lên xe, tiếp tục hành trình hôn nhân của mình. Ảnh Vietnamnet

Dưới đây là một số đám cưới vô tình gặp nhau và trao hoa trong sự vui vẻ, hân hoan. Có thể nói, việc trao hoa có xua đuổi vận xui được hay không thì chưa biết nhưng trước mắt thì 2 đám cưới gặp nhau là ít xảy ra, thôi thì cứ chào nhau một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà còn vui, có chút dấu ấn tốt đẹp trong ngày trọng đại.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Giống như họ trao cho nhau sự may mắn. Ảnh Vietnamnet

Thật ra, quan niệm mỗi vùng miền mỗi khác và không có đúng có sai. Trao hoa cưới cũng chỉ là hình thức thêm phần vui vẻ chứ vợ chồng sống có hợp nhau hay không còn tùy thuộc rất lớn vào 2 người. Dù có trao hoa mà trong quá trình chung sống không biết nhường nhịn, không thành thật với nhau thì sớm muộn cũng “toang”.

Hôn nhân chung sống trọn đời không phải là chuyện dễ dàng. Yêu nhau càng nhiều, đôi khi lấy nhau về sẽ thất vọng càng nhiều. Thời gian hẹn hò ai ở nhà nấy, gặp nhau trong trạng thái vui vẻ, trang phục chỉn chu, thơm phức. Ở chung một nhà mới phát hiện ra nhiều tính xấu của nhau, còn phải đối mặt với những khi đối phương tâm trạng không tốt như áp lực, buồn bã, giận dữ… Những chuyện này liệu bản thân bạn có chấp nhận được?

Hôn nhân vốn là sự tự nguyện của hai người. Tự nguyện ở bên, tự nguyện gắn bó, tự nguyện đồng hàn cùng nhau đến cuối cuộc đời.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM