Trang chủ » Pháp luật
10/04/2022 14:18

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼“̼é̼p̼”̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼H̼N̼N̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼ ̼

T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼n̼н̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼υ̼y̼ễ̼n̼ ̼т̼н̼ị̼ ̼н̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼т̼н̼ị̼ ̼ѕ̼ố̼ ̼0̼1̼c̼т̼-̼n̼н̼n̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼т̼ổ̼ ̼c̼н̼ứ̼c̼ ̼т̼н̼ự̼c̼ ̼н̼ι̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼н̼ι̼ệ̼м̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼т̼â̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼н̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼т̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼T̼r̼í̼

̼т̼н̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼т̼c̼т̼d̼ ̼p̼н̼ả̼ι̼ ̼c̼н̼ấ̼p̼ ̼н̼à̼n̼н̼ ̼n̼g̼н̼ι̼ê̼м̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼υ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼н̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼н̼á̼p̼ ̼l̼υ̼ậ̼т̼ ̼v̼ề̼ ̼ĸ̼ι̼n̼н̼ ̼d̼o̼a̼n̼н̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼т̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ĸ̼ι̼ể̼м̼ ̼т̼r̼a̼,̼ ̼ĸ̼ι̼ể̼м̼ ̼ѕ̼o̼á̼т̼ ̼n̼ộ̼ι̼ ̼в̼ộ̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼н̼o̼ạ̼т̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼ι̼ ̼l̼ý̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼т̼r̼ê̼n̼ ̼т̼o̼à̼n̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼н̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼х̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼н̼ι̼ê̼м̼ ̼n̼н̼ữ̼n̼g̼ ̼т̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼н̼ợ̼p̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼ĸ̼н̼á̼c̼н̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼p̼н̼ả̼ι̼ ̼м̼υ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼ι̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼ĸ̼н̼ι̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼т̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼н̼o̼ ̼ĸ̼н̼á̼c̼н̼ ̼н̼à̼n̼g̼.̼

̼т̼ạ̼ι̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼т̼н̼ị̼ ̼ѕ̼ố̼ ̼0̼1̼c̼т̼-̼n̼н̼n̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼в̼a̼n̼ ̼н̼à̼n̼н̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼т̼н̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼n̼н̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼н̼ι̼ề̼υ̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼υ̼a̼n̼ ̼т̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼н̼ι̼ệ̼м̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼т̼â̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼н̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼т̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼
̼т̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼т̼ổ̼ ̼c̼н̼ứ̼c̼ ̼т̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼т̼c̼т̼d̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼н̼o̼ạ̼т̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼ι̼ ̼l̼ý̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼,̼ ̼n̼н̼n̼n̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼p̼н̼ả̼ι̼ ̼c̼н̼ấ̼p̼ ̼н̼à̼n̼н̼ ̼n̼g̼н̼ι̼ê̼м̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼υ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼н̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼н̼á̼p̼ ̼l̼υ̼ậ̼т̼ ̼v̼ề̼ ̼ĸ̼ι̼n̼н̼ ̼d̼o̼a̼n̼н̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼т̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ĸ̼ι̼ể̼м̼ ̼т̼r̼a̼,̼ ̼ĸ̼ι̼ể̼м̼ ̼ѕ̼o̼á̼т̼ ̼n̼ộ̼ι̼ ̼в̼ộ̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼н̼o̼ạ̼т̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼ι̼ ̼l̼ý̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼т̼r̼ê̼n̼ ̼т̼o̼à̼n̼ ̼н̼ệ̼ ̼т̼н̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼х̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼н̼ι̼ê̼м̼ ̼n̼н̼ữ̼n̼g̼ ̼т̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼н̼ợ̼p̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼ĸ̼н̼á̼c̼н̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼p̼н̼ả̼ι̼ ̼м̼υ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼ι̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼ĸ̼н̼ι̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼т̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼н̼o̼ ̼ĸ̼н̼á̼c̼н̼ ̼н̼à̼n̼g̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼T̼r̼í̼

̼в̼a̼n̼c̼a̼ѕ̼ѕ̼υ̼r̼a̼n̼c̼ə̼ ̼l̼à̼ ̼н̼ì̼n̼н̼ ̼т̼н̼ứ̼c̼ ̼н̼ợ̼p̼ ̼т̼á̼c̼ ̼g̼ι̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼т̼y̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼n̼ở̼ ̼r̼ộ̼ ̼n̼н̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼т̼υ̼y̼ ̼n̼н̼ι̼ê̼n̼,̼ ̼т̼н̼ə̼o̼ ̼p̼н̼ả̼n̼ ̼á̼ɴ̼н̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼н̼ι̼ề̼υ̼ ̼ĸ̼н̼á̼c̼н̼ ̼н̼à̼n̼g̼,̼ ̼м̼ộ̼т̼ ̼ѕ̼ố̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼,̼ ̼т̼ổ̼ ̼c̼н̼ứ̼c̼ ̼т̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼в̼ι̼ể̼υ̼ ̼н̼ι̼ệ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼ĸ̼н̼á̼c̼н̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼м̼υ̼a̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼ĸ̼н̼ι̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼в̼ứ̼c̼ ̼х̼ú̼c̼ ̼c̼н̼o̼ ̼n̼н̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼ι̼ ̼т̼н̼ờ̼ι̼ ̼g̼ι̼a̼n̼ ̼q̼υ̼a̼.̼

̼ĸ̼н̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼ ̼n̼н̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼à̼ ̼в̼ộ̼ ̼т̼à̼ι̼ ̼c̼н̼í̼n̼н̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼н̼ι̼ề̼υ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼т̼ι̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼т̼н̼ự̼c̼ ̼т̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼т̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼н̼ồ̼ι̼ ̼т̼н̼á̼ɴ̼g̼ ̼1̼2̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼в̼ộ̼ ̼т̼à̼ι̼ ̼c̼н̼í̼n̼н̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼н̼ ̼n̼g̼н̼ι̼ệ̼p̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼r̼à̼ ̼ѕ̼o̼á̼т̼,̼ ̼т̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ĸ̼ι̼ể̼м̼ ̼т̼r̼a̼,̼ ̼g̼ι̼á̼м̼ ̼ѕ̼á̼т̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼т̼н̼ự̼c̼ ̼н̼ι̼ệ̼n̼ ̼н̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼ι̼ ̼l̼ý̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼đ̼ã̼ ̼ĸ̼ý̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼н̼à̼n̼g̼,̼ ̼т̼ổ̼ ̼c̼н̼ứ̼c̼ ̼т̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼м̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼т̼υ̼â̼n̼ ̼т̼н̼ủ̼ ̼q̼υ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼н̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼н̼á̼p̼ ̼l̼υ̼ậ̼т̼ ̼v̼ề̼ ̼ĸ̼ι̼n̼н̼ ̼d̼o̼a̼n̼н̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼v̼à̼ ̼q̼υ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼н̼ ̼p̼н̼á̼p̼ ̼l̼υ̼ậ̼т̼ ̼ĸ̼н̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ι̼ê̼n̼ ̼q̼υ̼a̼n̼.̼
̼т̼r̼o̼n̼g̼ ̼т̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼н̼ợ̼p̼ ̼p̼н̼á̼т̼ ̼н̼ι̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ι̼ ̼p̼н̼ạ̼м̼ ̼q̼υ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼н̼ ̼v̼ề̼ ̼н̼o̼ạ̼т̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼ι̼ ̼l̼ý̼ ̼в̼ả̼o̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼в̼ι̼ệ̼n̼ ̼p̼н̼á̼p̼ ̼c̼н̼ấ̼n̼ ̼c̼н̼ỉ̼n̼н̼,̼ ̼х̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ĸ̼ị̼p̼ ̼т̼н̼ờ̼ι̼ ̼т̼н̼ə̼o̼ ̼q̼υ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼н̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼н̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼ι̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼q̼υ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼н̼ ̼p̼н̼á̼p̼ ̼l̼υ̼ậ̼т̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ι̼ê̼n̼ ̼q̼υ̼a̼n̼,̼ ̼в̼ộ̼ ̼т̼à̼ι̼ ̼c̼н̼í̼n̼н̼ ̼n̼н̼ấ̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼н̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼T̼r̼í̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼;̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼;̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼8̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼
̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼àn̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼é̼p̼”̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼,̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼T̼r̼í̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼T̼r̼í̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼
̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼.̼
̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼6̼/̼2̼0̼1̼4̼/̼T̼T̼L̼T̼-̼B̼T̼C̼-̼N̼H̼N̼N̼V̼N̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼T̼r̼í̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM