Trang chủ » Đời sống
10/04/2022 16:04

C̲ả̲m̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲

P̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲C̲ơ̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲l̲a̲o̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲.̲

S̲á̲n̲g̲ ̲1̲0̲/̲3̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲(̲H̲ả̲i̲ ̲H̲ậ̲u̲,̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲q̲u̲à̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲(̲2̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ờ̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲

̲V̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲h̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲(̲b̲ắ̲c̲ ̲q̲u̲a̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲C̲ơ̲)̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲2̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲
Clip: Cảm phục giây phút nam thanh niên nhảy xuống sông Ninh Cơ cứu nữ sinh nhảy cầu tự tử - Ảnh 1.

L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲q̲u̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ỏ̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲á̲o̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ớ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ờ̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲a̲o̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲x̲i̲ế̲t̲.̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲â̲y̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲C̲ơ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲0̲-̲4̲0̲m̲.̲

̲A̲n̲h̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲i̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲t̲ổ̲ ̲d̲â̲n̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲s̲ố̲ ̲8̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲,̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲Q̲u̲â̲n̲,̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲8̲/̲2̲0̲1̲5̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲m̲a̲y̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲2̲ ̲ở̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲H̲ư̲n̲g̲,̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲.̲ ̲N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲6̲ ̲ở̲ ̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲l̲a̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲l̲ầ̲u̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲e̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲c̲ả̲m̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲8̲/̲4̲,̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲U̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲(̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲l̲ầ̲u̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲e̲m̲ ̲N̲.̲T̲.̲N̲.̲ ̲(̲1̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲6̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲U̲ ̲M̲i̲n̲h̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲U̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲l̲a̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲l̲ầ̲u̲.̲

̲R̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲y̲,̲ ̲e̲m̲ ̲N̲.̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲C̲à̲ ̲M̲a̲u̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲e̲m̲ ̲N̲.̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM