Trang chủ » Đời sống
10/04/2022 20:28

N̲G̲ÔI̲ N̲H̲À C̲U̲ỐI̲ C̲ÙN̲G̲

H̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ được̲ g̲o̲m̲ v̲ề c̲h̲ôn̲ c̲ất̲ ở n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ g̲i̲áo̲ x̲ứ A̲n̲ B̲ài̲. C̲ứ v̲ài̲ t̲h̲án̲g̲, s̲ố s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ được̲ đưa̲ v̲ề a̲n̲ t̲án̲g̲ l̲ại̲ t̲ăn̲g̲ l̲ên̲ n̲h̲i̲ều̲.

L̲ễ a̲n̲ t̲án̲g̲ h̲ơn̲ 5̲0̲0̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲
N̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ g̲i̲áo̲ x̲ứ A̲n̲ B̲ài̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲ải̲ H̲ậu̲, t̲ỉn̲h̲ N̲a̲m̲ Địn̲h̲, l̲úc̲ 1̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ đầu̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲, t̲r̲ời̲ n̲ắn̲g̲ h̲i̲u̲ h̲ắt̲. C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ c̲h̲ở h̲ơn̲ 5̲0̲0̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ x̲ấu̲ s̲ố t̲ừ H̲à N̲ội̲ v̲ề d̲ừn̲g̲ ở đầu̲ n̲g̲õ, c̲ác̲h̲ n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲0̲0̲m̲. V̲ì đườn̲g̲ h̲ẹp̲ n̲ên̲ c̲ác̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ s̲a̲n̲g̲ x̲e̲ c̲ải̲ t̲i̲ến̲ đưa̲ v̲ào̲.

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ x̲óm̲ T̲i̲ến̲ C̲át̲ v̲à t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ C̲ồn̲ b̲ịt̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲, đội̲ m̲ũ đứn̲g̲ c̲h̲ờ s̲ẵn̲. T̲h̲ấy̲ x̲e̲ đến̲, h̲ọ v̲ội̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ g̲i̲úp̲ c̲ác̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ v̲i̲ên̲ m̲a̲n̲g̲ 3̲ t̲h̲ùn̲g̲ x̲ốp̲, 2̲ b̲a̲o̲ q̲u̲ần̲ áo̲ v̲à 2̲0̲0̲ b̲ôn̲g̲ c̲úc̲ t̲r̲ắn̲g̲, đặt̲ l̲ên̲ s̲ản̲h̲ n̲h̲à c̲h̲ờ (c̲òn̲ g̲ọi̲ l̲à n̲h̲à T̲i̲ếp̲ l̲i̲n̲h̲ h̲o̲ặc̲ N̲h̲à n̲g̲u̲y̲ện̲).

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 1.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 1̲.
X̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ở h̲ơn̲ 5̲0̲0̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ v̲ề n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲h̲ôn̲ c̲ất̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ 3̲ t̲h̲ùn̲g̲ x̲ốp̲ l̲à c̲ác̲ t̲úi̲ đá g̲e̲l̲ l̲ạn̲h̲ v̲à h̲ơn̲ 5̲0̲0̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ t̲ừ v̲ài̲ t̲u̲ần̲ đến̲ 8̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲.

T̲ìn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ v̲i̲ên̲ x̲ếp̲ c̲ác̲ b̲ọc̲ t̲r̲ắn̲g̲ c̲h̲ứa̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ v̲ào̲ 1̲8̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲i̲ểu̲, đặt̲ n̲g̲a̲y̲ n̲g̲ắn̲ t̲r̲ước̲ N̲h̲à n̲g̲u̲y̲ện̲. N̲h̲ữn̲g̲ b̲é l̲ớn̲ được̲ x̲ếp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲i̲ểu̲ t̲o̲, b̲é n̲h̲ỏ h̲ơn̲ n̲ằm̲ g̲h̲ép̲ 2̲ e̲m̲ m̲ột̲ t̲i̲ểu̲. C̲òn̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲é n̲h̲ỏ x̲íu̲ được̲ b̲ọc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ấm̲ v̲ải̲ r̲i̲ên̲g̲, đặt̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ n̲ơi̲ c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ đầy̲. M̲ỗi̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲i̲ểu̲ được̲ x̲ếp̲ v̲ài̲ b̲ộ q̲u̲ần̲ áo̲, m̲ũ, b̲a̲o̲ t̲a̲y̲, p̲h̲ủ t̲ấm̲ k̲h̲ăn̲ m̲ỏn̲g̲ r̲ồi̲ đặt̲ l̲ên̲ m̲ột̲ b̲ôn̲g̲ c̲úc̲ t̲r̲ắn̲g̲.

T̲h̲ầy̲ p̲h̲ó t̲ế ở G̲i̲áo̲ x̲ứ A̲n̲ B̲ài̲ l̲úc̲ n̲ày̲ đến̲ c̲ử h̲àn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ t̲h̲ức̲ a̲n̲ t̲án̲g̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲, c̲ầu̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ầu̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲h̲o̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ c̲ác̲ b̲é s̲ớm̲ t̲h̲o̲át̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ỗi̲ l̲ầm̲. C̲ác̲ g̲i̲áo̲ d̲ân̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ c̲ùn̲g̲ c̲ầu̲ n̲g̲u̲y̲ện̲.

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 2.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 2̲.
T̲h̲ầy̲ p̲h̲ó t̲ế l̲àm̲ n̲g̲h̲i̲ t̲h̲ức̲ a̲n̲ t̲án̲g̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲

1̲8̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲i̲ểu̲ c̲h̲ứa̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ được̲ c̲h̲ôn̲ ở n̲g̲ôi̲ m̲ộ t̲ập̲ t̲h̲ể s̲âu̲ h̲ơn̲ 1̲ m̲ét̲. C̲ạn̲h̲ đó, c̲ó 1̲4̲ n̲g̲ôi̲ m̲ộ để t̲r̲ốn̲g̲, s̲ẽ l̲à n̲ơi̲ c̲h̲ôn̲ c̲ác̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ x̲ấu̲ s̲ố. N̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ G̲i̲áo̲ x̲ứ A̲n̲ B̲ài̲ l̲à n̲ơi̲ y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ b̲é b̲ị c̲h̲a̲ m̲ẹ p̲h̲á b̲ỏ h̲o̲ặc̲ c̲h̲ết̲ y̲ểu̲.

B̲é N̲.H̲.A̲. l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố ít̲ b̲é được̲ đặt̲ t̲ên̲. Đây̲ l̲à b̲é g̲ái̲ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ b̲ị m̲ẹ n̲ém̲ t̲ừ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư L̲i̲n̲h̲ Đàm̲ (H̲à N̲ội̲) x̲u̲ốn̲g̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲0̲/2̲0̲1̲8̲. Đội̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ C̲L̲B̲ S̲ẻ c̲h̲i̲a̲ s̲ự s̲ốn̲g̲ đưa̲ b̲é v̲ề đây̲.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủ

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 3.

a̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 3̲.
P̲h̲ần̲ m̲ộ c̲ủa̲ H̲.A̲.

N̲g̲o̲ài̲ H̲.A̲., h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ c̲h̲ào̲ đời̲ được̲ đưa̲ v̲ề n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ n̲ày̲. C̲ác̲ b̲é được̲ g̲o̲m̲ c̲h̲ủ y̲ếu̲ t̲ừ c̲ác̲ p̲h̲òn̲g̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ c̲h̲u̲i̲ v̲à m̲ột̲ s̲ố b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, b̲ãi̲ r̲ác̲ ở H̲à N̲ội̲.

A̲n̲h̲ L̲ê T̲r̲u̲n̲g̲ (T̲r̲ưởn̲g̲ C̲L̲B̲ S̲ẻ c̲h̲i̲a̲ s̲ự s̲ốn̲g̲ ở H̲à N̲ội̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲ (t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 2̲/2̲0̲2̲2̲ đến̲ n̲a̲y̲), C̲L̲B̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ h̲ơn̲ 5̲0̲0̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲, t̲r̲u̲n̲g̲ b̲ìn̲h̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ 5̲ – 6̲ b̲é b̲ị n̲ạo̲ p̲h̲á. C̲o̲n̲ s̲ố n̲ày̲ c̲h̲ỉ b̲ằn̲g̲ 1̲/3̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ước̲ d̲ịc̲h̲. “T̲r̲ước̲ đó, c̲ác̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ v̲i̲ên̲ c̲ó t̲h̲ể g̲o̲m̲ g̲ần̲ 1̲.5̲0̲0̲ b̲é t̲r̲o̲n̲g̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲”, a̲n̲h̲ n̲ói̲.

N̲g̲ười̲ l̲àm̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ p̲h̲ải̲ t̲ự k̲i̲ểm̲ đi̲ểm̲
B̲i̲ết̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ C̲L̲B̲ S̲ẻ c̲h̲i̲a̲ s̲ự s̲ốn̲g̲, m̲ột̲ s̲ố c̲h̲a̲ m̲ẹ l̲i̲ên̲ h̲ệ a̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ n̲h̲ờ c̲h̲ôn̲ c̲ất̲. C̲ó n̲g̲ười̲ k̲ẹp̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ấy̲ đồn̲g̲ t̲i̲ền̲ l̲ẻ, h̲o̲ặc̲ g̲ửi̲ v̲ào̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ v̲ài̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲h̲ìn̲ “p̲h̲í d̲ịc̲h̲ v̲ụ” để “y̲ên̲ t̲âm̲ v̲à t̲h̲a̲n̲h̲ t̲h̲ản̲” h̲ơn̲, n̲h̲ưn̲g̲ đều̲ b̲ị t̲r̲ả l̲ại̲.

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 4.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 4̲.
S̲ố t̲i̲ền̲ l̲ẻ T̲N̲V̲ n̲h̲ặt̲ được̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ b̲ọc̲ c̲h̲ứa̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ t̲r̲e̲o̲ t̲r̲ên̲ g̲ốc̲ c̲ây̲.

“T̲ôi̲ v̲à t̲ìn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ v̲i̲ên̲ t̲u̲y̲ệt̲ đối̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲, k̲ể c̲ả m̲ột̲ đồn̲g̲.

C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ l̲àm̲ p̲h̲úc̲ g̲i̲úp̲ c̲ác̲ b̲é, c̲òn̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ p̲h̲ải̲ t̲ự k̲i̲ểm̲ đi̲ểm̲ v̲à s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ v̲ề h̲àn̲h̲ độn̲g̲, t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ới̲ c̲o̲n̲. N̲ếu̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ n̲h̲ận̲ n̲h̲ữn̲g̲ đồn̲g̲ t̲i̲ền̲ đó, h̲ọ s̲ẽ c̲o̲i̲ n̲h̲ư x̲o̲n̲g̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲à q̲u̲ên̲ n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲.

N̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲, c̲h̲ưa̲ c̲ó n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ n̲ào̲ đến̲ n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ g̲i̲ỗ, T̲ết̲, h̲ọ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ắn̲ g̲ửi̲ C̲L̲B̲ n̲h̲ờ t̲h̲ắp̲ n̲én̲ h̲ươn̲g̲. D̲ườn̲g̲ n̲h̲ư h̲ọ đã q̲u̲ên̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ n̲ày̲”, a̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ b̲ày̲ t̲ỏ.

D̲ù k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ c̲ủa̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ác̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ được̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ t̲r̲ôn̲g̲ n̲o̲m̲, q̲u̲ét̲ d̲ọn̲ v̲à t̲h̲ắp̲ h̲ươn̲g̲ d̲ịp̲ l̲ễ, T̲ết̲.

B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲i̲ên̲ (6̲5̲ t̲u̲ổi̲, ở x̲óm̲ T̲ây̲ C̲át̲, x̲ã H̲ải̲ Đôn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲ải̲ H̲ậu̲) l̲u̲ôn̲ s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲ôn̲ c̲ất̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲. “C̲ác̲ c̲h̲áu̲ đã t̲h̲i̲ệt̲ t̲h̲òi̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ơ h̲ội̲ được̲ s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ n̲ên̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲h̲ườn̲g̲ r̲a̲ t̲h̲ắp̲ h̲ươn̲g̲. L̲ần̲ n̲ào̲ b̲i̲ết̲ c̲ó t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ được̲ đưa̲ v̲ề, t̲ôi̲ b̲ận̲ m̲ấy̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ r̲a̲”, b̲à H̲i̲ên̲ n̲ói̲ c̲h̲ắc̲ n̲ịc̲h̲.

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 5.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 5̲.
B̲à H̲i̲ên̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ g̲i̲áo̲ d̲ân̲ p̲h̲ụ g̲i̲úp̲ T̲N̲V̲ đặt̲ 1̲8̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲i̲ểu̲ x̲u̲ốn̲g̲ để c̲h̲ôn̲ c̲ất̲.

L̲i̲n̲h̲ m̲ục̲ G̲i̲u̲s̲e̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ T̲o̲a̲n̲h̲ (c̲h̲án̲h̲ x̲ứ A̲n̲ B̲ài̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ n̲ày̲ t̲r̲ước̲ đây̲ c̲h̲ỉ c̲h̲ôn̲ c̲ất̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ n̲h̲ặt̲ được̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲. K̲h̲i̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ t̲r̲ẻ l̲ập̲ h̲ội̲ n̲h̲óm̲ c̲h̲ôn̲ c̲ất̲ t̲h̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ t̲h̲ì m̲ới̲ đưa̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ t̲ừ n̲ơi̲ k̲h̲ác̲ v̲ề.

Đến̲ n̲a̲y̲, s̲ố t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ được̲ y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ t̲ại̲ đây̲ l̲ên̲ đến̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲, k̲h̲ôn̲g̲ đếm̲ x̲u̲ể.

“T̲ừ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ được̲ x̲ây̲, t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ n̲ào̲ đến̲ t̲ìm̲ c̲o̲n̲. C̲ác̲ n̲g̲ôi̲ m̲ộ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ b̲ị l̲ấp̲ đầy̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲, p̲h̲ần̲ l̲o̲ t̲h̲i̲ếu̲ q̲u̲ỹ đất̲, p̲h̲ần̲ v̲ì n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ại̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ b̲ỏ c̲o̲n̲.

… V̲i̲ệc̲ c̲h̲ôn̲ c̲ất̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ c̲h̲ỉ l̲à g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả, v̲ấn̲ đề c̲h̲ín̲h̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ải̲ t̲ự ý t̲h̲ức̲ s̲ốn̲g̲ l̲àn̲h̲ m̲ạn̲h̲ để k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ n̲ào̲ b̲ị b̲ỏ”, c̲h̲án̲h̲ x̲ứ A̲n̲ B̲ài̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 6.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 6̲.
T̲N̲V̲ v̲à g̲i̲áo̲ d̲ân̲ r̲a̲ n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ để t̲h̲ắp̲ h̲ươn̲g̲, q̲u̲ét̲ d̲ọn̲.

N̲h̲i̲ều̲ e̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ t̲ốt̲ v̲ề s̲i̲n̲h̲ l̲ý
C̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲âm̲ l̲ý L̲ê T̲h̲ị T̲úy̲ (T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ t̲ư v̲ấn̲ t̲âm̲ l̲ý T̲u̲ổi̲ t̲r̲ẻ H̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲) n̲h̲ận̲ địn̲h̲, v̲i̲ệc̲ p̲h̲á b̲ỏ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲. T̲h̲ậm̲ c̲h̲í, n̲h̲i̲ều̲ c̲a̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ c̲h̲u̲i̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲o̲n̲ s̲ố t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲.

V̲ới̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ n̲g̲o̲ài̲ ý m̲u̲ốn̲, đó c̲ó t̲h̲ể d̲o̲ l̲ầm̲ l̲ỡ t̲u̲ổi̲ t̲r̲ẻ, s̲ự t̲h̲i̲ếu̲ h̲i̲ểu̲ b̲i̲ết̲ v̲ề q̲u̲a̲n̲ h̲ệ n̲a̲m̲ n̲ữ. M̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲, h̲o̲ặc̲ b̲ị áp̲ l̲ực̲ t̲ừ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, x̲ã h̲ội̲.

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 7.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 7̲.
N̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ b̲ị p̲h̲á b̲ỏ được̲ b̲ọc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ải̲ t̲r̲ắn̲g̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲h̲o̲ v̲ào̲ t̲i̲ểu̲.

“S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲, h̲ầu̲ h̲ết̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ n̲h̲ắc̲ đến̲ v̲ì s̲ợ đi̲ều̲ t̲i̲ến̲g̲. M̲ột̲ s̲ố b̲ạn̲ t̲r̲ẻ g̲i̲ấu̲ k̲ín̲ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ n̲h̲ớ đến̲ t̲ội̲ ác̲ m̲ìn̲h̲ g̲ây̲ r̲a̲. Đó l̲à l̲ý d̲o̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ đến̲ n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲”, c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ T̲úy̲ p̲h̲ân̲ t̲íc̲h̲ v̲à c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, c̲ái̲ g̲ốc̲ c̲ủa̲ v̲ấn̲ đề l̲à h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ t̲ốt̲ v̲ề s̲i̲n̲h̲ l̲ý v̲à b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ t̲r̲án̲h̲ t̲h̲a̲i̲.

C̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲âm̲ l̲ý P̲h̲a̲n̲ T̲h̲úy̲ (G̲i̲ám̲ đốc̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ H̲a̲p̲p̲y̲ S̲k̲i̲l̲l̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, b̲à n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ặp̲ c̲ản̲h̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ ép̲ c̲o̲n̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲. C̲ác̲ b̲ạn̲ t̲r̲ẻ c̲h̲ưa̲ đủ t̲u̲ổi̲ k̲h̲i̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ s̲ợ n̲h̲ất̲ l̲à b̲ố m̲ẹ, h̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲i̲ết̲. C̲ác̲ e̲m̲ s̲ẽ g̲i̲ấu̲ g̲i̲ếm̲, b̲ỏ n̲h̲à đi̲ h̲o̲ặc̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ c̲h̲u̲i̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í m̲u̲ốn̲ t̲ự t̲ử. C̲h̲a̲ m̲ẹ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ c̲o̲n̲ c̲ó t̲h̲a̲i̲ t̲h̲ườn̲g̲ r̲ất̲ s̲ốc̲ v̲à s̲ợ m̲ất̲ m̲ặt̲.

L̲úc̲ n̲ày̲, c̲h̲a̲ m̲ẹ l̲à n̲g̲ười̲ c̲ó t̲ầm̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ c̲ực̲ k̲ỳ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ v̲à t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲.

“T̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲o̲n̲ l̲ỡ c̲ó t̲h̲a̲i̲, c̲h̲a̲ m̲ẹ n̲ên̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ, h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ c̲o̲n̲ đi̲ k̲h̲ám̲. N̲ếu̲ c̲o̲n̲ đủ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ v̲à t̲âm̲ l̲ý, p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ n̲ên̲ g̲i̲úp̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲ị k̲i̲ến̲ t̲h̲ức̲ để c̲ó t̲h̲a̲i̲ k̲ỳ k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲ v̲à h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ c̲ác̲h̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ e̲m̲ b̲é s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲”, b̲à T̲h̲úy̲ n̲ói̲ v̲à c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, c̲h̲a̲ m̲ẹ n̲ên̲ d̲ạy̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ỹ n̲ăn̲g̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ấn̲ đề g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ v̲ới̲ c̲o̲n̲ t̲ừ k̲h̲i̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ, k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ để đến̲ k̲h̲i̲ h̲ọc̲ c̲ấp̲ 2̲, c̲ấp̲ 3̲ m̲ới̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲.

“T̲ôi̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲ c̲ác̲ b̲à m̲ẹ b̲ỏ ý địn̲h̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲”
N̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲, a̲n̲h̲ L̲ê T̲r̲u̲n̲g̲ (T̲r̲ưởn̲g̲ C̲L̲B̲ S̲ẻ c̲h̲i̲a̲ s̲ự s̲ốn̲g̲ ở H̲à N̲ội̲) v̲à c̲ác̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ v̲i̲ên̲ C̲L̲B̲ d̲u̲y̲ t̲r̲ì h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ t̲h̲u̲ g̲o̲m̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲. “M̲ục̲ đíc̲h̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ d̲ừn̲g̲ ở v̲i̲ệc̲ g̲o̲m̲ x̲ác̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲é b̲ị n̲ạo̲ p̲h̲á, b̲ởi̲ đó c̲h̲ỉ l̲à v̲ấn̲ đề t̲r̲ên̲ “n̲g̲ọn̲”. M̲u̲ốn̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ t̲ận̲ g̲ốc̲, t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲ c̲ác̲ b̲à m̲ẹ b̲ỏ ý địn̲h̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ để n̲u̲ôi̲ đứa̲ t̲r̲ẻ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲”, a̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

A̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ l̲ập̲ m̲ột̲ n̲h̲óm̲ t̲r̲ên̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲, c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ s̲ố đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲á n̲h̲ân̲ để t̲r̲ợ g̲i̲úp̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ b̲à b̲ầu̲ g̲ặp̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. B̲ất̲ k̲ể n̲g̲ày̲ đêm̲, a̲n̲h̲ đều̲ n̲g̲h̲e̲ c̲u̲ộc̲ g̲ọi̲ t̲ừ s̲ố l̲ạ, v̲ì đằn̲g̲ s̲a̲u̲ đầu̲ d̲ây̲ c̲ó t̲h̲ể l̲à n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲ó ý địn̲h̲ t̲ìm̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲.

“H̲ọ đều̲ đa̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲, b̲ị n̲g̲ười̲ y̲êu̲ r̲u̲ồn̲g̲ r̲ẫy̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲ắt̲ p̲h̲á, h̲o̲ặc̲ áp̲ l̲ực̲ v̲ề k̲i̲n̲h̲ t̲ế. C̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ g̲ọi̲ t̲âm̲ s̲ự t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ l̲àm̲ đi̲ều̲ d̲ại̲ d̲ột̲. N̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ đưa̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲áp̲, c̲ó t̲h̲ể h̲ọ s̲ẽ c̲h̲ạm̲ đến̲ r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ s̲ự s̲ốn̲g̲ v̲à c̲ái̲ c̲h̲ết̲”, a̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ k̲ể.

N̲ếu̲ a̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲h̲ỗ ở, a̲n̲h̲ g̲i̲úp̲ h̲ọ t̲h̲u̲ê n̲h̲à. M̲ỗi̲ t̲h̲án̲g̲, a̲n̲h̲ g̲ửi̲ c̲h̲o̲ h̲ọ s̲ố t̲i̲ền̲ đủ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ v̲à g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲. Đổi̲ l̲ại̲, h̲ọ p̲h̲ải̲ h̲ọc̲ m̲ột̲ n̲g̲h̲ề n̲ào̲ đó k̲i̲ếm̲ t̲i̲ền̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲, n̲h̲ư l̲àm̲ b̲án̲h̲, n̲a̲i̲l̲, c̲ắt̲ t̲óc̲, g̲ội̲ đầu̲…

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 8.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 8̲.
M̲ột̲ m̲ái̲ ấm̲ ở N̲a̲m̲ Địn̲h̲, n̲ơi̲ c̲ác̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ót̲ m̲a̲n̲g̲ b̲ầu̲ v̲à e̲m̲ b̲é b̲ị b̲ỏ r̲ơi̲ v̲ề t̲á t̲úc̲.

C̲ác̲h̲ đây̲ 3̲ n̲ăm̲, m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ h̲ọ G̲i̲àn̲g̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ a̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ n̲h̲ờ g̲i̲úp̲ đỡ. C̲ô g̲ái̲ n̲ày̲ l̲à n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ộc̲ H̲’M̲ôn̲g̲, m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ t̲ới̲ H̲à N̲ội̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê. N̲ăm̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲, c̲ô m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ v̲ới̲ m̲ột̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ả h̲a̲i̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ đủ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲. L̲úc̲ k̲h̲ốn̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲ất̲, c̲ô địn̲h̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ được̲ a̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ g̲i̲úp̲ đỡ, s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲, c̲ô g̲ái̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ g̲ặp̲ được̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲. H̲i̲ện̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ô 3̲ t̲u̲ổi̲, h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲ó c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ ổn̲ địn̲h̲.

T̲r̲ước̲ đó, m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ ở t̲u̲ổi̲ 1̲6̲, đa̲n̲g̲ c̲ó ý địn̲h̲ t̲ự t̲ử, p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ c̲ũn̲g̲ được̲ a̲n̲h̲ g̲i̲úp̲. “K̲h̲ó k̲h̲ăn̲ l̲ắm̲ m̲ới̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲ được̲ c̲ô n̲ày̲ v̲ề m̲ái̲ ấm̲ ở N̲a̲m̲ Địn̲h̲ s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲. N̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ s̲i̲n̲h̲, c̲ô ấy̲ để l̲ại̲ c̲o̲n̲ r̲ồi̲ b̲ỏ đi̲”, a̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ n̲ói̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲ó h̲ơn̲ 1̲0̲0̲ b̲é được̲ C̲L̲B̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲h̲ư v̲ậy̲.

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 9.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 9̲.
M̲ái̲ ấm̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ h̲ơn̲ 1̲0̲ b̲é g̲ái̲, b̲é l̲ớn̲ n̲h̲ất̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 8̲.

R̲a̲n̲h̲ g̲i̲ới̲ 2̲2̲ t̲u̲ần̲ t̲u̲ổi̲
T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲, l̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ Đức̲ H̲ùn̲g̲ (C̲ôn̲g̲ T̲y̲ L̲u̲ật̲ T̲N̲H̲H̲ T̲G̲S̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ỉ c̲ấm̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ t̲r̲ên̲ 2̲2̲ t̲u̲ần̲ t̲u̲ổi̲ (5̲ t̲h̲án̲g̲ r̲ưỡi̲) v̲à c̲ấm̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ v̲ới̲ l̲ý d̲o̲ l̲ựa̲ c̲h̲ọn̲ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲. N̲ếu̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ó t̲h̲ể c̲h̲ỉ b̲ị p̲h̲ạt̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ s̲ố t̲i̲ền̲ t̲ừ 3̲ t̲r̲i̲ệu̲, c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ l̲à 2̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲.

Đối̲ v̲ới̲ c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ c̲òn̲ l̲ại̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó v̲ăn̲ b̲ản̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ h̲a̲y̲ m̲ột̲ c̲h̲ế t̲ài̲, q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ụ t̲h̲ể n̲ào̲ c̲ấm̲ v̲à x̲ử l̲ý.

Ngôi nhà cuối cùng của hàng chục nghìn sinh linh bé bỏng xấu số - Ảnh 10.

N̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲h̲ìn̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ b̲é b̲ỏn̲g̲ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲ 1̲0̲.
“C̲h̲ế t̲ài̲ n̲h̲ẹ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị p̲h̲á b̲ỏ”

“C̲h̲ế t̲ài̲ n̲ày̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ật̲ s̲ự đầy̲ đủ v̲à m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ r̲ăn̲ đe̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị p̲h̲á b̲ỏ. R̲õ r̲àn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ được̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ e̲m̲ đã b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲.

C̲ậu̲ b̲é t̲ự k̲ỷ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲ h̲ọc̲ h̲ết̲ c̲ấp̲ 1̲, n̲h̲ận̲ t̲h̲án̲g̲ ‘l̲ươn̲g̲’ đầu̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲ọt̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲ủa̲ m̲ẹ
P̲h̲á t̲h̲a̲i̲ l̲à h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲. N̲ếu̲ c̲h̲ỉ c̲ó c̲h̲ế t̲ài̲ x̲ử p̲h̲ạt̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ n̲h̲ư h̲i̲ện̲ n̲a̲y̲ l̲à c̲h̲ưa̲ đủ. T̲h̲i̲ết̲ n̲g̲h̲ĩ, n̲ếu̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ t̲h̲ủ t̲h̲u̲ật̲ y̲ k̲h̲o̲a̲ b̲i̲ết̲ r̲õ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ t̲r̲ên̲ 2̲2̲ t̲u̲ần̲ t̲u̲ổi̲ m̲à v̲ẫn̲ c̲ố t̲ìn̲h̲ l̲àm̲ t̲h̲ì c̲ó t̲h̲ể t̲ín̲h̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ t̲ội̲ G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲”, l̲u̲ật̲ s̲ư H̲ùn̲g̲ n̲ói̲.

V̲ề r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ới̲ 2̲2̲ t̲u̲ần̲ t̲u̲ổi̲, l̲u̲ật̲ s̲ư c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ d̲ựa̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ v̲ào̲ y̲ h̲ọc̲ để q̲u̲y̲ địn̲h̲. E̲m̲ b̲é t̲u̲ổi̲ n̲ày̲ đã c̲ó h̲ìn̲h̲ d̲án̲g̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ đứa̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ t̲h̲u̲ n̲h̲ỏ, đã h̲o̲àn̲ t̲h̲i̲ện̲ h̲ầu̲ h̲ết̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲, b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲ v̲à đa̲n̲g̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ để c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị c̲h̲ào̲ đời̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, b̲ào̲ t̲h̲a̲i̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể t̲ồn̲ t̲ại̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ độc̲ l̲ập̲, c̲h̲ỉ ở d̲ạn̲g̲ “c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ t̲i̲ềm̲ n̲ăn̲g̲”.

T̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ n̲ày̲, v̲i̲ệc̲ n̲ạo̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ s̲ẽ g̲ây̲ r̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ác̲ độn̲g̲ v̲ề m̲ặt̲ t̲âm̲ l̲ý, m̲ặc̲ c̲ảm̲ v̲ề h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ước̲ b̲ỏ s̲ự s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ s̲i̲n̲h̲ l̲i̲n̲h̲ v̲à n̲g̲u̲y̲ c̲ơ x̲ấu̲ đối̲ v̲ới̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ. V̲ì v̲ậy̲, c̲ác̲ n̲h̲à l̲àm̲ l̲u̲ật̲ đã l̲ấy̲ r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ới̲ 2̲2̲ t̲u̲ần̲ t̲u̲ổi̲ để q̲u̲y̲ địn̲h̲ m̲ức̲ x̲ử p̲h̲ạt̲.

“2̲2̲ t̲u̲ần̲ t̲u̲ổi̲ l̲à r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ới̲ l̲u̲ật̲ địn̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲ếu̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ v̲ô c̲ảm̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ c̲h̲u̲i̲ s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ t̲o̲ t̲h̲ì s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ới̲ n̲ào̲ c̲ó t̲h̲ể n̲g̲ăn̲ c̲ản̲ n̲ạn̲ b̲ức̲ t̲ử t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲. N̲h̲ư v̲ậy̲, c̲h̲ín̲h̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ m̲ới̲ l̲à n̲g̲ười̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ới̲ ấy̲”, l̲u̲ật̲ s̲ư H̲ùn̲g̲ n̲ói̲.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM