Trang chủ » Đời sống
11/04/2022 08:38

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼”̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼T̼P̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ 2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼,̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ư̼ỡ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼6̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼

S̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼”̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼h̼y̼”̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ố̼m̼ ̼đ̼ố̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼r̼â̼m̼,̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼o̼ắ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼w̼e̼b̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ “̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼8̼5̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼8̼0̼,̼ ̼9̼0̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼8̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼8̼0̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼g̼o̼u̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼l̼i̼ề̼u̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼,̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼


Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼0̼ ̼-̼ ̼1̼0̼0̼k̼g̼.̼

Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼y̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼ầ̼m̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼”̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼ “̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼1̼4̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼y̼m̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ạ̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼g̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼ S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ê̼ ̼ẩ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẩ̼y̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼k̼g̼.̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼g̼y̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼n̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼7̼5̼k̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼o̼ắ̼n̼.̼ C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

C̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼3̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼”̼

Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼9̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼.̼ ̼ V̼ợ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼ Ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼9̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼C̼V̼ ̼3̼0̼0̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.


C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼.

Ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼3̼0̼0̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼.̼ ̼ “̼H̼ồ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼(̼x̼e̼ ̼-̼ ̼p̼v̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼8̼0̼,̼ ̼9̼0̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼1̼6̼0̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ò̼a̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼”̼,̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼.̼ N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼8̼0̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼F̼i̼t̼n̼e̼s̼s̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼8̼0̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼ệ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼


2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

“̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼2̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼c̼á̼ ̼k̼h̼o̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼k̼h̼o̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ữ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼ B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼9̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.


2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM