Trang chủ » Đời sống
11/04/2022 11:10

V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

(̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼ ̼-̼ ̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼V̼ị̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ủ̼y̼.̼

V̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼)̼.̼

̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼”̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼”̼.̼

V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼.̼

A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼.̼

̼V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼

V̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼)̼.̼

̼V̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼”̼C̼h̼ộ̼t̼”̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼Đ̼ầ̼m̼ ̼l̼ầ̼y̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼”̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼”̼,̼ ̼”̼H̼ạ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼s̼a̼”̼,̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼b̼a̼y̼”̼,̼ ̼”̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼”̼…̼

K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼:̼ ̼”̼H̼ù̼n̼g̼ ̼”̼C̼á̼ ̼r̼ô̼”̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼”̼s̼ế̼p̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼”̼Ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼o̼a̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼”̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM