Trang chủ » Đời sống
27/03/2022 14:55

P̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼п̼g̼ ̼đ̼a̼п̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ʙ̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼ạ̼ᴍ̼ ̼g̼i̼.̼a̼ᴍ̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼ɢ̼.̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼

P̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼L̼â̼u̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼”̼.̼

N̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼9̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼2̼1̼.̼9̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼ẹ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼V̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼o̼á̼i̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼D̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼H̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM