Trang chủ » Đời sống
27/03/2022 14:57

L̼ý̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼ề̼u̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼ộ̼t̼ ̼x̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼:̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

Bà Nguyễn Phương Hằng

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼0̼6̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼5̼0̼ ̼h̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ỉ̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼

̼K̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼2̼/̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼”̼đ̼e̼n̼”̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼K̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ ả̼ n̼à̼y̼ ̼ả̼ ̼k̼i̼a̼.̼  ̼C̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼” ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼”̼C̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỵ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỵ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼o̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ô̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼. ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼.

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼:̼ ̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

Bà Nguyễn Phương Hằng rất nổi tiếng

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼…̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼è̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ằ̼n̼g̼”̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼H̼.̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼a̼y̼l̼o̼r̼,̼ ̼H̼.̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼H̼.̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼.̼
Nguyễn Phương Hằng

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ơ̼ ̼c̼ả̼ ̼”̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼t̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼.̼

̼”̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ế̼c̼h̼ ̼m̼é̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ĩ̼u̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼”̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼”̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼”̼c̼á̼i̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼?̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼.̼L̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼2̼-̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼.̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ò̼A̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼.̼.̼.̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM