Trang chủ » Đời sống
27/03/2022 15:43

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼B̼é̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼ô̼ ̼V̼y̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼

B̼é̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼ô̼ ̼V̼y̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼

“̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼”̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼

T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼d̼o̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼i̼c̼o̼l̼e̼ ̼S̼p̼e̼r̼r̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼c̼o̼l̼e̼ ̼S̼p̼e̼r̼r̼y̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼e̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼i̼c̼o̼l̼e̼ ̼S̼p̼e̼r̼r̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ẽ̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼”̼.̼

̼T̼e̼s̼e̼s̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼k̼i̼d̼s̼h̼e̼a̼l̼t̼h

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼T̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼e̼ ̼K̼i̼n̼g̼’̼s̼ ̼D̼a̼u̼g̼h̼t̼e̼r̼ ̼N̼o̼r̼f̼o̼l̼k̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼q̼q̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼e̼l̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼q̼q̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼“̼n̼C̼o̼V̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM