Trang chủ » Đời sống
26/03/2022 14:09

.ᴏ̶̶̶̨̼ᴜ̶̶̼ᴀ̶̶̼ʏ̶̶̼ ̶̶̼ʟ̶̶̼ᴀ̶̶̶̣̼ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʟ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴘ̶̶̼.

ᴏ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼”̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼

̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼”̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ƌ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼“̼s̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼

̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼

̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼:̼ ̼“̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼.̼ x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ᴏ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ᴛ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼ᴡ̼s̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼

Xác binh lính Nga quá nhiều, gây vấn đề nan giải cho Ukraine khi xuân về

Theo CNN, thi thể của các binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine đang trở thành một vấn đề nan giải khi mặt đất dần tan băng. Trước tình trạng nhiệt độ tăng lên, ông Vitaly Kim, Thống đốc thành phố Mykolaiv, ngày 19/3 đã kêu gọi người dân giúp thu gom và xử lý các thi thể.

Mykolaiv là một trong những nơi đầu tiên bị tấn công sau khi Tổng thống Nga Putin tiến hành cuộc xâm lược Ukraine từ cuối tháng 2. Khi tiến vào trung tâm thành phố này, lực lượng Nga đã bị quân đội Ukraine đánh đuổi, và bỏ lại hàng loạt chiến xa và xe tăng cũng như những thi thể cháy đen của đồng đội.

“Có hàng trăm (xác chết) ở khắp nơi”, Ông Vitaly Kim nói với CNN.

Thống đốc Kim cho biết các thi thể được bảo quản lạnh và sẽ được gửi trở lại Nga để xác định danh tính. Tuy nhiên, cuộc chiến đã diễn ra được một tháng và chưa có dấu hiệu kết thúc, hiện chưa rõ liệu thi thể của quân nhân Nga có được trao trả hay không và bằng cách nào.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 công bố con số thương vong của Nga, bao gồm 1.351 lính thiệt mạng và 3.825 binh sĩ khác bị thương. Tuy nhiên, theo thống kê của quân đội Ukraine thì có khoảng 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến, con số gần với thông tin giới chức Mỹ và NATO ước tính rằng 7000 – 15.000 lính Nga đã thiệt mạng.

Trước đó, chính phủ Ukraine cho biết quân đội Nga đã điều một lò hỏa táng di động để thiêu thi thể binh sĩ Nga thiệt mạng. “Họ sẽ không để gia đình nhìn thấy các thi thể. Họ sẽ không nói với các bà mẹ rằng con họ đã chết ở đây”, Tổng thống Zelensky nói hôm 3/3.

Cùng ngày, công ty đường sắt Ukrzaliznytsia của Ukraine thông báo rằng 20 xe tải đông lạnh đã được cung cấp cho lực lượng vũ trang để vận chuyển thi thể của binh lính Nga từ một số khu vực, trong đó có Odessa.

Tuy nhiên, việc xác định danh tính những người lính Nga thiệt mạng là nhiệm vụ khó khăn bởi họ không có giấy tờ mang theo, theo cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Viktor Andrusiv .

Hiện nay, vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi thời gian chuyển sang tháng 4 và nhiệt độ tăng lên khoảng 60 độ F (15,6 độ C).

“Vấn đề xử lý thi thể của lính Nga thực sự rất phức tạp, có tới hàng ngàn và thậm chí chục ngàn. Trước đây lúc khí hậu lạnh giá nên điều này chưa thành vấn đề, bây giờ đã khác, vì người Nga không muốn mang những thi thể đi. Tôi không biết trong vài tuần tới chúng ta sẽ làm gì với những thi thể này”.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM