Trang chủ » Đời sống
27/03/2022 20:48

T̲͢͢i̲͢͢n̲͢͢ ̲͢͢b̲͢͢u̲͢͢ồ̲͢͢n̲͢͢ ̲͢͢M̲͢͢C̲͢͢ ͢D͢i͢ệ͢u͢ ͢L͢i͢n͢h͢

T̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼u̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼:̼̼̼ ̼̼̼X̼̼̼ó̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼M̼̼̼C̼̼̼ ̼̼̼D̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼L̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼Q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼Ở̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼u̼̼̼ổ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼2̼̼̼9̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼2̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ể̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼h̼̼̼è̼̼̼o̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼ ̼–̼

V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼–̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼6̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼B̼T̼V̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼.̼

 MC Diệu Linh vừa qua đời vào sáng nay (Ảnh: FBNV). - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao Ca sĩ Bằng Kiều gửi lời chia buồn khi hay tin (Ảnh: Chụp màn hình). - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼.̼

 Ca sĩ Minh Quân chia buồn cùng với gia đình khi hay tin người em Diệu Linh qua đời (Ảnh: Chụp màn hình). - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼.̼

̼B̼T̼V̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼E̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼V̼T̼V̼6̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

 Cố MC Diệu Linh từng có thời gian làm MC cho chương trình "Bữa trưa vui vẻ" (Ảnh: FBNV). - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

C̼ố̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼.̼

̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

 

 Diệu Linh lạc quan trên giường bệnh (Ảnh: FBNV). - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼é̼!̼

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼T̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼–̼ ̼V̼T̼V̼C̼a̼b̼,̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼–̼ ̼H̼N̼1̼,̼ ̼T̼V̼ ̼S̼h̼o̼p̼p̼i̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼–̼ ̼Q̼P̼V̼N̼…̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼4̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM