Trang chủ » Đời sống
28/03/2022 09:42

114

S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼s̼h̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼â̼y̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼4̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼8̼0̼0̼ ̼g̼r̼a̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼

̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ú̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼ ̼D̼o̼d̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

Video: Bé gái 18 tháng tuổi biến thành cụ bà già nua - Tinmoi.vn

̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼M̼a̼m̼a̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼A̼j̼a̼y̼ ̼D̼o̼d̼e̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Cảm thương bé 1 tuổi bỗng biến thành bà lão 80

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼d̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼8̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼u̼m̼b̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

Video: Bé gái 18 tháng tuổi biến thành cụ bà già nua - Tinmoi.vn

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼
̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼

̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼D̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼.̼

Bé sơ sinh trông như cụ già 80 tuổi - Báo Người lao động

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.̼

Bé sơ sinh trông như cụ già 80 tuổi - Báo Người lao động

C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼o̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM