Trang chủ » Đời sống
28/03/2022 16:36

V̼Ừ̼A̼ ̼X̼O̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼á̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼

V̼Ừ̼A̼ ̼X̼O̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼á̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼V̼ợ̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼C̼o̼n̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼6̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼X̼e̼ ̼T̼ả̼i̼ ̼C̼á̼n̼ ̼(̼C̼)̼H̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼D̼à̼i̼,̼ ̼T̼p̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼

̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼D̼à̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼H̼à̼ng̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼

t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼L̼1̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼L̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼C̼ ̼-̼ ̼1̼7̼7̼.̼5̼5̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼4̼R̼-̼0̼0̼3̼.̼9̼0̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼4̼F̼1̼-̼1̼5̼5̼.̼7̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼”̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼

̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼m̼o̼ó̼c̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼)̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼t̼r̼a̼n̼h̼-̼v̼u̼n̼g̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼c̼a̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼3̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼o̼-̼t̼o̼-̼t̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM