Trang chủ » Pháp luật
28/03/2022 16:46

H̲à̲ ̲n̲ộ̲i̲

M̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲é̲p̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲,̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲.̲

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲V̲T̲C̲ ̲N̲e̲w̲s̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲2̲7̲/̲3̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲G̲i̲ả̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲(̲B̲a̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲N̲.̲H̲.̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲h̲i̲ế̲p̲ ̲d̲â̲m̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲,̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲o̲ạ̲.̲

̲”̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲G̲i̲ả̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲”̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ư̲ ̲t̲r̲ú̲”̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲L̲i̲ệ̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲L̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲a̲n̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲o̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲,̲ ̲x̲ô̲ ̲x̲á̲t̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲n̲à̲o̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲b̲a̲n̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲o̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲”̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲G̲i̲ả̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

Ảnh minh họa

Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲N̲.̲H̲.̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲é̲p̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲H̲.̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲d̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲H̲.̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲é̲p̲ ̲H̲.̲,̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲é̲p̲ ̲H̲.̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲H̲.̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲H̲.̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲m̲ ̲d̲ứ̲t̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲H̲.̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲,̲ ̲d̲o̲ạ̲ ̲g̲i̲ế̲t̲.̲ ̲C̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲H̲.̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲g̲ố̲i̲,̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲”̲v̲ợ̲ ̲b̲é̲ ̲b̲í̲ ̲m̲ậ̲t̲”̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲b̲u̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲.̲

̲D̲o̲ ̲q̲u̲á̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲r̲ố̲n̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲,̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ư̲ ̲t̲r̲ú̲.̲ ̲L̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲”̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲”̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ố̲i̲ ̲b̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ứ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲ì̲.̲

̲”̲T̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲2̲ ̲n̲ơ̲i̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲L̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲”̲m̲ấ̲t̲”̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲p̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲”̲b̲ị̲”̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲,̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲ô̲i̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲L̲i̲ệ̲t̲ ̲(̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ì̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲à̲o̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ H̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM