Trang chủ » Đời sống
28/03/2022 19:47

ɦ̼ọ̼૮̼ ̼ร̼เ̼ɳ̼ɦ̼ ̼ℓ̼ớ̼ρ̼ ̼4̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼.̼ớ̼i̼ ̼v̼.̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼.̼ò̼n̼g̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼.̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼.̼à̼o̼ ̼b̼.̼ờ̼ ̼a̼.̼n̼ ̼t̼.̼o̼à̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ồ̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼.̼ắ̼m̼ ̼s̼.̼ô̼n̼g̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼ ̼t̼.̼í̼.̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼g̼,̼ ̼”̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

Không có mô tả.

E̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼.̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ắ̼m̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼.̼a̼ ̼c̼h̼.̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼.̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼.̼ặ̼.̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼.̼é̼o̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼.̼à̼o̼ ̼b̼.̼ờ̼.̼̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼.̼y̼ ̼c̼h̼.̼ì̼.̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼.̼a̼.̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼.̼ớ̼.̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼.̼ò̼n̼g̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼.̼

Không có mô tả.

T̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼E̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ơ̼.̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ờ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ô̼.̼n̼ ̼t̼r̼.̼ớ̼.̼̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ồ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼.̼u̼.̼ố̼i̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼”̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼.̼ắ̼.̼m̼ ̼s̼.̼ô̼.̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼.̼n̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼h̼.̼i̼.̼ể̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼”̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ử̼a̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼ế̼c̼h̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼s̼ả̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼F̼L̼C̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼3̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼3̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼7̼-̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼F̼L̼C̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.ạ̼m̼ ̼g̼.i̼a̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼F̼L̼C̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼7̼4̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼1̼5̼-̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼”̼đ̼u̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼à̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼”̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ã̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼H̼o̼S̼E̼)̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼7̼4̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼2̼1̼5̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼0̼,̼3̼4̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼F̼L̼C̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼”̼h̼ọ̼ ̼F̼L̼C̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼F̼L̼C̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼6̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼á̼n̼ ̼5̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼F̼L̼C̼ ̼F̼a̼r̼o̼s̼ ̼(̼R̼O̼S̼)̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼,̼6̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼A̼M̼D̼ ̼(̼C̼T̼C̼P̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼A̼M̼D̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼R̼O̼S̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼A̼M̼D̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼6̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM