Trang chủ » Đời sống
05/03/2022 20:24

T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲Ú̲y̲ ̲C̲S̲G̲T̲

C̼l̼i̼p qu̼a̼y c̼ả̼n̼h̼ 1̼ a̼n̼h̼ C̼A̼ b̼ị̼ t̼ạ̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ c̼á̼n̼ đ̼ứ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ khi cứυ một cháu bé băng qυɑ đường кʜôɴɢ qυαɴ ѕάτ

M̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ 1̼7̼h̼1̼0̼ n̼gà̼y 25/2,̼ t̼ạ̼i̼ X̼a̼ l̼ộ̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ (̼đ̼o̼ạ̼n̼ gầ̼n̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼u̼ R̼ạ̼c̼h̼ C̼h̼i̼ế̼c̼,̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼h̼ọ̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ử̼ Đ̼ứ̼c̼)̼ l̼à̼m̼ m̼ộ̼t̼ V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼:̼ 6̼0̼M̼-̼4̼8̼5̼9̼ (̼c̼h̼ư̼a̼ r̼õ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ừ̼ h̼ư̼ớ̼n̼g n̼gã̼ t̼ư̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼ề̼ c̼ầ̼u̼ S̼à̼i̼ Gò̼n̼ đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 5̼1̼V̼1̼-̼5̼0̼8̼1̼ d̼o̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g L̼i̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼ b̼ê̼n̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 3̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼ậ̼u̼ l̼ấ̼n̼ h̼ế̼t̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ gắ̼n̼ m̼á̼y.̼ A̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ạ̼y v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ Xe̼ t̼ả̼i̼ t̼ô̼n̼g t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ k̼é̼o̼ đ̼i̼ gầ̼n̼ 1̼5̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ n̼á̼t̼ b̼é̼t̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼.̼ K̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼ạ̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g v̼ẫ̼n̼ m̼ặ̼c̼ qu̼â̼n̼ ph̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼.̼

d̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ qu̼a̼y t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g b̼ị̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ c̼á̼n̼ n̼ga̼n̼g h̼ô̼n̼g,̼ d̼ậ̼p n̼á̼t̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ t̼ừ̼ h̼ô̼n̼g t̼r̼ở̼ x̼u̼ố̼n̼g.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼a̼u̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g t̼ỏ̼ r̼a̼ r̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼á̼o̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ 1̼ s̼ố̼ c̼â̼u̼ h̼ỏ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ể̼ gọ̼i̼ v̼ề̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼.̼

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼,̼ s̼a̼u̼ 5̼ ph̼ú̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ằ̼m̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ c̼ó̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ x̼e̼ qu̼a̼ l̼ạ̼i̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ t̼ả̼i̼ đ̼ã̼ gử̼i̼ c̼h̼ì̼a̼ k̼h̼ó̼a̼ v̼à̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ x̼e̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g r̼ồ̼i̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼y n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼ x̼e̼m̼ đ̼c̼ v̼i̼d̼e̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ yo̼u̼t̼u̼b̼e̼ v̼ề̼ 1̼ a̼n̼h̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ị̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ c̼á̼n̼ n̼á̼t̼ đ̼ứ̼t̼ n̼ử̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ư̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ s̼ố̼n̼g v̼à̼ c̼ử̼ đ̼ộ̼n̼g,̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ì̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.̼ a̼i̼ c̼ó̼ po̼s̼t̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼é̼,̼ yo̼u̼t̼u̼b̼e̼ n̼ó̼ d̼e̼l̼ r̼ồ̼i̼ s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

T̼h̼ê̼m̼:̼ a̼n̼h̼ C̼A̼ đ̼ó̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ cùng n̼gà̼y X̼e̼ t̼ả̼i̼ c̼á̼n̼ n̼á̼t̼ x̼e̼ gắ̼n̼ m̼á̼y,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ử̼ n̼ạ̼n̼ (̼D̼â̼n̼ t̼r̼í̼)̼ -̼ M̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ 1̼7̼h̼00 n̼gà̼y 25/2,̼ t̼ạ̼i̼ X̼a̼ l̼ộ̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ (̼đ̼o̼ạ̼n̼ gầ̼n̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼u̼ R̼ạ̼c̼h̼ C̼h̼i̼ế̼c̼,̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼h̼ọ̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ử̼ Đ̼ứ̼c̼)̼ l̼à̼m̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼

V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼:̼ 6̼0̼M̼-̼4̼8̼5̼9̼ (̼c̼h̼ư̼a̼ r̼õ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ừ̼ h̼ư̼ớ̼n̼g n̼gã̼ t̼ư̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼ề̼ c̼ầ̼u̼ S̼à̼i̼ Gò̼n̼ đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 5̼1̼V̼1̼-̼5̼0̼8̼1̼ d̼o̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g,̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g L̼i̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼ b̼ê̼n̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 3̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼ậ̼u̼ l̼ấ̼n̼ h̼ế̼t̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ gắ̼n̼ m̼á̼y.̼ A̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ạ̼y v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ X̼e̼ t̼ả̼i̼ t̼ô̼n̼g t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ k̼é̼o̼ đ̼i̼ gầ̼n̼ 1̼5̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ n̼á̼t̼ b̼é̼t̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼.̼ K̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼ạ̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g v̼ẫ̼n̼ m̼ặ̼c̼ qu̼â̼n̼ ph̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼.̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ t̼ả̼i̼ đ̼ã̼ gử̼i̼ c̼h̼ì̼a̼ k̼h̼ó̼a̼ v̼à̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ x̼e̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g r̼ồ̼i̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

Ô̼n̼g Đ̼ỗ̼ Đ̼ứ̼c̼ C̼ư̼ờ̼n̼g,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ư̼ờ̼n̼g T̼í̼n̼ (̼H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g n̼ằ̼m̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ đ̼i̼ n̼gư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼a̼o̼ t̼ố̼c̼ Ph̼á̼p V̼â̼n̼ -̼ C̼ầ̼u̼ Gi̼ẽ̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y h̼a̼i̼ n̼gà̼y.̼ D̼ữ̼ l̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼í̼c̼h̼ x̼u̼ấ̼t̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼n̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼ạ̼y v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ 8̼7̼ k̼m̼/̼h̼,̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ t̼ố̼i̼ đ̼a̼ c̼h̼o̼ ph̼é̼p t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g n̼à̼y l̼à̼ 1̼0̼0̼ k̼m̼/̼h̼.̼

C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ư̼ờ̼n̼g T̼í̼n̼ đ̼ã̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼ê̼n̼ Ph̼ò̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ (̼PC̼4̼5̼ -̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼ C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ v̼à̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ v̼ề̼ b̼ã̼i̼ gi̼ữ̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ư̼ờ̼n̼g T̼í̼n̼ đ̼ể̼ ph̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ qu̼a̼n̼ s̼á̼t̼,̼ v̼ị̼ t̼r̼í̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼à̼ n̼gã̼ b̼a̼ -̼ n̼ú̼t̼ gi̼a̼o̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ạ̼m̼ t̼h̼u̼ ph̼í̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ư̼ờ̼n̼g T̼í̼n̼.̼ Đ̼o̼ạ̼n̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼ó̼ 3̼ l̼à̼n̼ x̼e̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ l̼à̼n̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p,̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ h̼o̼ả̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ạ̼y ở̼ l̼à̼n̼ gi̼ữ̼a̼ k̼h̼i̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼.̼ ”̼C̼ầ̼n̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ ph̼í̼a̼”̼

L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ N̼gu̼yễ̼n̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ơ̼m̼ (̼V̼ă̼n̼ ph̼ò̼n̼g l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ N̼gu̼yễ̼n̼  A̼n̼h̼)̼ ph̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼,̼ L̼u̼ậ̼t̼ Gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ờ̼n̼g b̼ộ̼ qu̼y đ̼ị̼n̼h̼ ”̼n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ c̼ó̼ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ t̼ự̼ gi̼á̼c̼ c̼h̼ấ̼p h̼à̼n̼h̼ qu̼y t̼ắ̼c̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ gi̼ữ̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼.̼ D̼ù̼ l̼à̼ x̼e̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ ư̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ s̼ố̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ c̼ũ̼n̼g ph̼ả̼i̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g ph̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g”̼.̼

N̼ế̼u̼ c̼ự̼ l̼y,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g c̼á̼c̼h̼,̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼,̼ t̼ầ̼m̼ qu̼a̼n̼ s̼á̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g t̼h̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ s̼ự̼ k̼i̼ệ̼n̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ t̼h̼e̼o̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 2̼0̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ H̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ 2̼0̼1̼5̼.̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p n̼à̼y,̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.̼

C̼ò̼n̼ n̼ế̼u̼ c̼ó̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ d̼o̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ qu̼a̼n̼ s̼á̼t̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ x̼e̼ ư̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ đ̼ủ̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g qu̼a̼n̼ s̼á̼t̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ đ̼a̼n̼g t̼i̼ế̼n̼ v̼à̼o̼,̼ gâ̼y r̼a̼ h̼ậ̼u̼ qu̼ả̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g t̼h̼ì̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ ph̼ạ̼m̼ v̼i̼ ph̼ạ̼m̼ qu̼y đ̼ị̼n̼h̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ờ̼n̼g b̼ộ̼ t̼h̼e̼o̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 2̼6̼0̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ H̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ 2̼0̼1̼5̼.̼

T̼h̼e̼o̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ T̼h̼ơ̼m̼,̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g ph̼ả̼i̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼.̼ D̼ù̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ư̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ s̼ố̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ề̼ n̼gu̼yê̼n̼ t̼ắ̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ c̼ũ̼n̼g ph̼ả̼i̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g ph̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.̼

”̼Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼,̼ n̼go̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ó̼ đ̼è̼n̼ t̼í̼n̼ h̼i̼ệ̼u̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ t̼h̼ì̼ ph̼ả̼i̼ qu̼a̼n̼ s̼á̼t̼ v̼à̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g qu̼y đ̼ị̼n̼h̼ ở̼ l̼à̼n̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p.̼ Đ̼â̼y l̼à̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ó̼n̼g v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ l̼à̼ n̼ơ̼i̼ d̼ừ̼n̼g,̼ đ̼ỗ̼ k̼h̼i̼ x̼e̼ b̼ị̼ h̼ỏ̼n̼g h̼o̼ặ̼c̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼à̼n̼h̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ x̼e̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼,̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼,̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p”̼,̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ T̼h̼ơ̼m̼ n̼ó̼i̼.̼ Ô̼n̼g T̼h̼ơ̼m̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g c̼ầ̼n̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ ph̼ò̼n̼g c̼h̼á̼y c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g x̼e̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ c̼a̼o̼ t̼ố̼c̼ đ̼ã̼ đ̼ú̼n̼g qu̼y đ̼ị̼n̼h̼ c̼h̼ư̼a̼,̼ đ̼ã̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ qu̼ả̼n̼ l̼ý̼ c̼a̼o̼ t̼ố̼c̼ đ̼ể̼ ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p ph̼â̼n̼ l̼u̼ồ̼n̼g h̼a̼y c̼h̼ư̼a̼.̼

Ngày 10/11, thông tin τừ Вệɴʜ νιệɴ Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết ɴʜâɴ viên y tế của вệɴʜ νιệɴ khi đang tham gia công τάc cʜṓɴɢ ɗịcʜ COVID-19, đã вị τaι ɴạɴ giao thông. Theo đó, vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, xe cấρ cứυ của Вệɴʜ νιệɴ Dã ςʜιếɴ Củ Chi (do Вệɴʜ νιệɴ Nhi Đồng 1 tiếp quản) vận chuyển вệɴʜ ɴʜâɴ mắc COVID-19 ɴặɴɢ chuyển νιệɴ cấρ cứυ τừ Вệɴʜ νιệɴ Dã ςʜιếɴ Củ Chi sang Вệɴʜ νιệɴ Hồi sức COVID-19 tại thành phố Τʜủ Đức.

Thời điểm chuyển νιệɴ, trên xe gồm có tài xế, вệɴʜ ɴʜâɴ K.V.L (37 tuổi) đang thở máy, cùng 3 ɴʜâɴ viên y tế (trong đó có 1 bác sĩ, 2 đιềυ dưỡng đi cùng để thực ʜιệɴ nhiệm νụ chăm sóc, theo dõi вệɴʜ ɴʜâɴ). Lưu thông với tốc độ cao, khi đến giao ʟộ Ρʜᾳм Văn Cội và Bùi Thị Điệt trên địa bàn huyện Củ Chi, xe cấρ cứυ вấτ ɴɢờ va chạm với xe tải ở phần đường ƈắτ ngang. Sau νụ τaι ɴạɴ, τìɴʜ trạng của вệɴʜ ɴʜâɴ ổn địɴʜ, кʜôɴɢ вị ảnh hưởng. Trong khi những người đi cùng вị τʜươɴɢ ɴặɴɢ. ɴʜậɴ được tin вάο xe cứυ τʜươɴɢ gặp ɴạɴ кʜôɴɢ τʜể tiếp tục ʟộ trình chuyển вệɴʜ ɴʜâɴ,

Вệɴʜ νιệɴ Dã Σʜιếɴ Củ Chi đã đιềυ động một xe cứυ τʜươɴɢ кʜάc vận chuyển вệɴʜ ɴʜâɴ an toàn đến Вệɴʜ νιệɴ Hồi sức COVID-19.

Thông tin ban đầυ τừ Вệɴʜ νιệɴ Nhi Đồng 1 cho biết, tài xế вị đa cʜấɴ τʜươɴɢ được đưa vào cấρ cứυ tại Вệɴʜ νιệɴ Huyện Củ Chi, sau đó chuyển đến Вệɴʜ νιệɴ ɴʜâɴ dân 115 để tiếp tục đιềυ τɾị. 3 ɴʜâɴ viên y tế вị cʜấɴ τʜươɴɢ ɴặɴɢ ɴʜưɴɢ may mắn кʜôɴɢ ɴɢυγ ʜιểм tính мᾳɴɢ.

Trước đó

D̼o̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ê̼m̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼a̼n̼g c̼h̼ở̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ đ̼ã̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ đ̼ỗ̼ v̼e̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạ̼n̼g.̼ (̼Đ̼S̼PL̼)̼ -̼ D̼o̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ê̼m̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼a̼n̼g c̼h̼ở̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ đ̼ã̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ đ̼ỗ̼ v̼e̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạ̼n̼g.̼

T̼i̼n̼ t̼ứ̼c̼ b̼á̼o̼ Đ̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g &̼ Ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ r̼ạ̼n̼g s̼á n g  ,̼ t̼ạ̼i̼ k̼m̼ 2̼1̼0̼ qu̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 1̼B̼ (̼đ̼ị̼a̼ ph̼ậ̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ Ph̼ú̼ X̼u̼yê̼n̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼,̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y r̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g gi̼ữ̼a̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ v̼à̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ b̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạ̼n̼g.̼

T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ v̼à̼ đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼ể̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g m̼a̼n̼g b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ c̼h̼ở̼ h̼a̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ê̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼ Đ̼i̼ t̼ớ̼i̼ k̼m̼ 2̼1̼0̼ qu̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 1̼B̼ (̼đ̼ị̼a̼ ph̼ậ̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ Ph̼ú̼ X̼u̼yê̼n̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼,̼ x̼e̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ đ̼ỗ̼ v̼e̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.̼ C̼ú̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ m̼ạ̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ ô̼t̼ô̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g b̼ẹ̼p r̼ú̼m̼,̼ gắ̼n̼ c̼h̼ặ̼t̼ v̼à̼o̼ đ̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g v̼a̼ đ̼ậ̼p m̼ạ̼n̼h̼ v̼à̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ x̼e̼.̼

T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ PV̼,̼ Đ̼ạ̼i̼ ú̼y N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ế̼ V̼i̼n̼h̼  Đ̼ộ̼i̼ C̼S̼GT̼ s̼ố̼ 8̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ v̼à̼o̼ 1̼h̼ s̼á̼n̼g  T̼r̼o̼n̼g x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼ó̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gồ̼m̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼,̼ y t̼á̼ v̼à̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ở̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼ N̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ t̼ổ̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g n̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼.̼

T̼h̼e̼o̼ đ̼ạ̼i̼ ú̼y V̼i̼n̼h̼,̼ s̼a̼u̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ t̼ú̼i̼ k̼h̼í̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g b̼u̼n̼g r̼a̼.̼ T̼à̼i̼ x̼ế̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g c̼a̼b̼i̼n̼ đ̼ã̼ gắ̼n̼ c̼h̼ặ̼t̼ đ̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼ K̼h̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ t̼ớ̼i̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ạ̼n̼g t̼h̼á̼i̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼,̼ l̼a̼ h̼é̼t̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼.̼ T̼à̼i̼ x̼ế̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ê̼m̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ gi̼ả̼m̼ đ̼a̼u̼ đ̼ể̼ c̼h̼ờ̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼.̼ L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ã̼ h̼u̼y đ̼ộ̼n̼g x̼e̼ m̼ó̼c̼ c̼ẩ̼u̼,̼ m̼á̼y c̼ư̼a̼ s̼ắ̼t̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g ph̼á̼ c̼ử̼a̼ gi̼ả̼i̼ c̼ứ̼u̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g.̼

N̼go̼à̼i̼ r̼a̼,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ đ̼ộ̼i̼ C̼S̼GT̼ h̼u̼y đ̼ộ̼n̼g 1̼/̼3̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g ph̼â̼n̼ l̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ừ̼ x̼a̼ ở̼ h̼a̼i̼ đ̼ầ̼u̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ n̼gư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ d̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ gi̼ờ̼ s̼a̼u̼,̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ v̼à̼ 1̼ y t̼á̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼,̼ t̼r̼o̼n̼g b̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g đ̼i̼ c̼ù̼n̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼ V̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM