Trang chủ » Pháp luật
04/03/2022 15:53

T̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ 1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼

H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼y̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼V̼H̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼X̼á̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼A̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼)̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼ủ̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼N̼H̼ ̼H̼À̼O̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼L̼N̼S̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

T̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Lú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼S̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

R̼ồ̼i̼ ̼S̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼S̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼a̼ ̼ấ̼p̼ ̼X̼á̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼X̼á̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼A̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ứ̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼)̼.̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼S̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼á̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼S̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼ ̼T̼h̼S̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼ ̼S̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼S̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼S̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼S̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼T̼h̼S̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼á̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼0̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼2̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼S̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼ ̼(̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼3̼ ̼(̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼N̼ ̼V̼Ă̼N̼ ̼H̼Ậ̼U̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼
̼T̼R̼Ú̼C̼ ̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼g̼h̼i̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼b̼e̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼1̼2̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼o̼m̼-̼1̼8̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼d̼e̼-̼l̼a̼m̼-̼t̼u̼-̼t̼h̼i̼e̼n̼-̼1̼0̼1̼4̼9̼8̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM