Trang chủ » Đời sống
05/04/2022 17:04

p19

P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼(̼T̼P̼)̼.̼ H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼“̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼T̼P̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼4̼.̼
̼L̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼)̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼

N̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼.̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼ó̼n̼ ̼r̼é̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼”̼.̼̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼P̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼.̼

X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼-̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼!̼

Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼1̼0̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼/̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼6̼5̼3̼,̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼)̼ ̼2̼6̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼D̼e̼h̼l̼i̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼ ̼1̼7̼5̼ ̼v̼à̼ ̼J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼ ̼(̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼)̼ ̼1̼6̼0̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼9̼8̼%̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼x̼e̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼7̼0̼ ̼-̼ ̼8̼0̼%̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼1̼2̼ ̼-̼ ̼4̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼:̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼0̼,̼7̼5̼m̼2̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼6̼,̼7̼m̼2̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼m̼2̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼“̼X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ố̼i̼”̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼ỡ̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼.̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼.̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼7̼0̼0̼ ̼-̼ ̼8̼0̼0̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼à̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼(̼6̼5̼%̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼(̼7̼1̼%̼)̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼.̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼4̼3̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼
̼“̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼k̼.̼h̼.̼ủ̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼.̼

“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼d̼.ọ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼!̼”̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
̼“̼T̼P̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼.̼
̼C̼ú̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼
̼“̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼T̼P̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼,̼1̼8̼4̼ ̼t̼ỉ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼1̼3̼,̼4̼%̼ ̼G̼D̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼D̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼-̼8̼%̼)̼.̼

̼“̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼
̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM