Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
09/04/2022 20:04

R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼
L̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼.̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ì̼a̼)̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼a̼
T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼a̼m̼ ̼R̼a̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼(̼d̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼)̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼(̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼)̼.̼ ̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼x̼e̼t̼-̼x̼u̼-̼k̼e̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼c̼o̼-̼b̼e̼-̼b̼a̼t̼-̼o̼c̼-̼r̼o̼i̼-̼n̼h̼e̼t̼-̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼2̼0̼1̼4̼1̼1̼1̼6̼1̼2̼0̼8̼4̼0̼6̼0̼5̼.̼h̼t̼m̼

T̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼A̼.̼T̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼r̼a̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼
C̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼
M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼ề̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼b̼a̼n̼-̼d̼o̼c̼/̼t̼r̼u̼y̼-̼t̼o̼-̼g̼a̼-̼c̼h̼u̼-̼n̼h̼a̼-̼b̼i̼e̼n̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼l̼a̼n̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼e̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼n̼u̼-̼g̼i̼u̼p̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼k̼h̼u̼y̼e̼t̼-̼t̼a̼t̼-̼2̼0̼1̼9̼1̼2̼0̼3̼1̼3̼4̼2̼0̼5̼0̼3̼1̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM