Trang chủ » Pháp luật
26/03/2022 07:54

Ô̲n̲g̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲

T̲I̲N̲ ̲C̲Ự̲C̲ ̲N̲Ó̲N̲G̲ ̲S̲Á̲N̲G̲ ̲2̲6̲/̲3̲ ̲:̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲L̲ò̲ ̲V̲ô̲i̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲K̲i̲ệ̲n̲ ̲R̲a̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲B̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲C̲A̲ ̲T̲P̲H̲C̲M̲ ̲B̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲”̲ ̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲Q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲B̲ắ̲t̲ ̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲”̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲3̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲,̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲5̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲x̲â̲m̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲”̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲2̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲3̲3̲1̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲ ̲n̲h̲u̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲C̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲s̲a̲i̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲à̲ ̲l̲à̲ ̲s̲a̲i̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲3̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲,̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲5̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲x̲â̲m̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲”̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲2̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲3̲3̲1̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, vợ chồng Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng phản ứng thế
T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ù̲ ̲t̲ừ̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲7̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲,̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲.̲

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng, khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm - Ảnh 1.

B̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲b̲á̲o̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲)̲

̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲V̲T̲V̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲3̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲7̲-̲1̲9̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲K̲ế̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ế̲n̲ ̲N̲g̲h̲é̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲;̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲s̲ố̲ ̲6̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲3̲)̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲.̲

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng, khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm - Ảnh 2.
L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲;̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲ ̲m̲ạ̲,̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲
̲Q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲á̲c̲,̲ ̲c̲o̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲3̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲,̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲L̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲x̲â̲m̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲1̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲3̲)̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲6̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲S̲á̲u̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲3̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲7̲-̲1̲9̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲K̲ế̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ế̲n̲ ̲N̲g̲h̲é̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲.̲

Công an kết thúc khám xét 2 căn nhà của bà Phương Hằng, thu giữ nhiều thùng tài liệu trong đêm - Ảnh 1.
L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲2̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲

Công an kết thúc khám xét 2 căn nhà của bà Phương Hằng, thu giữ nhiều thùng tài liệu trong đêm - Ảnh 2.
C̲ậ̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲7̲/̲ ̲1̲9̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲K̲ế̲ ̲(̲n̲ơ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ú̲)̲

Công an kết thúc khám xét 2 căn nhà của bà Phương Hằng, thu giữ nhiều thùng tài liệu trong đêm - Ảnh 3.
H̲ơ̲n̲ ̲2̲2̲h̲3̲0̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲H̲C̲M̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲1̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲3̲)̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲7̲-̲1̲9̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲K̲ế̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ế̲n̲ ̲N̲g̲h̲é̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲

Công an kết thúc khám xét 2 căn nhà của bà Phương Hằng, thu giữ nhiều thùng tài liệu trong đêm - Ảnh 5.
L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ự̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲3̲,̲ ̲T̲P̲H̲C̲M̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲

Công an kết thúc khám xét 2 căn nhà của bà Phương Hằng, thu giữ nhiều thùng tài liệu trong đêm - Ảnh 6.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM