Trang chủ » Pháp luật
19/03/2022 17:17

N̵ó̵n̵g̵:̵ ̵C̵l̵i̵p̵ ̵B̵é̵ ̵T̵r̵a̵i̵ ̵4̵ ̵T̵u̵ổ̵i̵

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼l̼u̼s̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼)̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼.̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼r̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼.̼
̼C̼ô̼ ̼P̼.̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼?̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼n̼í̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼é̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼.̼


̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼…̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼á̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼

M̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼
̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼-̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼1̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼1̼1̼1̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼.̼

̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼1̼1̼1̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

 

̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼/̼m̼ẹ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼

,̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼1̼1̼1̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼/̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼

.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼…̼”̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼1̼1̼1̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼”̼n̼g̼ó̼ ̼l̼ơ̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼1̼1̼1̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼”̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼u̼p̼d̼a̼t̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼/̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM